Thơ Thiền Đời Lý Trần

示寂偈 THỊ TỊCH KỆ 木中原有火 Mộc trung nguyên hữu hỏa 有火火還生 Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh 若謂木無火 Nhược vị mộc … >>>

A Di Đà Ngũ Trí Man Đà La

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LABiên soạn: HUYỀN THANH _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di … >>>

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH Quán Đỉnh … >>>

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ … >>>

MẬT TẠNG Bộ 1 (No.848 ~ No.917) Bản Unicode 2015

MỤC LỤC 0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [Đường Thiện Vô … >>>

Pháp môn của Quán Âm Bồ Tát

Hệ phái Đại Thừa (Mahā-yāna) được phát triển từ ý nguyện tôn sùng lý tưởng Bồ Tát, nên danh xưng … >>>

Hồng Danh Quán Âm Bồ Tát

Từ xưa đến nay, dựa vào cách dịch âm tiếng Phạn là: A Phộc Lô Chỉ Đế Thấp Phạt La, … >>>

Tiền thân và Trú xứ của Quán Âm Bồ tát

TIỀN THÂN CỦA QUÁN ÂM BỒ TÁT 1_ Nhân Địa của Quán Âm Bồ Tát: _ Theo sự ghi nhận … >>>

Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám

LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT TRONG HỒNG DANH BẢO SÁM Hán Văn: Trích trong Đại Sám Hối Văn … >>>

1 2