Phước Điền
|

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM QUYỂN 21 Thiên thứ 10: PHƯỚC ÐIỀN Gồm có 3 phần: Thuật ý, Hơn kém, Bình … >>>

Bộ Sự Vựng (8T195-202)
|

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … >>>

A Tu La
|

Lời dẫn Những người sinh vào nơi này, đời trước phần nhiều có tâm địa siểm khúc, hoặc cử binh … >>>

Ngủ mộng
|

LỜI DẪN  Vốn chỉ một tâm mà chứa cả ba cõi, như tâm si mê, tâm biếng lười, tâm tán … >>>