Phước Điền

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM QUYỂN 21 Thiên thứ 10: PHƯỚC ÐIỀN Gồm có 3 phần: Thuật ý, Hơn kém, Bình … >>>

Bộ Sự Vựng (8T195-202)

T195 Kinh Luật Dị Tướng (2121) (1-50) T196 Pháp Uyển Châu Lâm (2122) (1-33) T197 Pháp Uyển Châu Lâm (2122) … >>>

A Tu La

Lời dẫn Những người sinh vào nơi này, đời trước phần nhiều có tâm địa siểm khúc, hoặc cử binh … >>>

Ngủ mộng

LỜI DẪN  Vốn chỉ một tâm mà chứa cả ba cõi, như tâm si mê, tâm biếng lười, tâm tán … >>>