Kinh Pháp Hoa: Phẩm Phổ Môn

Trích Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thuộc tập T09, kinh số 262, Bộ Pháp Hoa. Dao Tần Cưu Ma La … >>>