Bộ Kinh Sớ (28T115-142)

T115 Chú Kinh Nhân Bản Dục Sanh (1693-1704) T116 Kinh Sớ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã (1705-1709) (1-5) T117 … >>>

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ thuộc Bộ Kinh Sớ, T37, số 1750, tổng cộng 1 quyển, – Thiên … >>>