Bộ Đại Tập (4T50-53)

T50 Bộ Đại Tập 1 số 397 (Q1-48) T51 Bộ Đại Tập 2 số 397 (Q49-60) Số 398-401 T52 Bộ … >>>

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thuộc tập T13, kinh số 412 (Bộ Đại Tập), – Đường Thật Xoa … >>>