Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Hỏi: Cõi Tịnh độ an lạc được nhiếp vào cõi nào ở trong ba cõi? Ðáp: Như Thích Luận nói: … >>>

Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn

Chỉ có An dưỡng Bảo sát (Cực lạc) là nơi mà Thế Tôn ngợi khen, ba căn cùng lên đến. … >>>

Bộ Chư Tông (18T161-178)

T161 Đại Thừa Nghĩa Chương (1851) (1-10) T162 Đại Thừa Nghĩa Chương (1851) (11-20) T163 Tam Luận Huyền Nghĩa (1852-1860) … >>>

Chứng Đạo Ca

Huyền Giác Chứng Đạo Ca: thuộc tập T48, Kinh số 2014, Bộ Chư Tông, tổng cộng 1 quyển, Đường Huyền Giác … >>>

Từ Bi Thủy Sám Pháp

Từ Bi Thủy Sám Pháp thuộc tập T45, kinh số 1910 (Bộ Chư Tông) gồm 3 cuốn. Bản Việt dịch … >>>