Kinh Bi Hoa – PHẨM ĐÀ-LA-NI – Thứ Hai

Bấy giờ Bồ-Tát Bửu-Nhựt Quang-Minh bạch Phật rằng: Bạch Thế-Tôn ! Ở thế-giới Phật kia làm sao biết được ngày … >>>

Bộ Bản Duyên (8T10-17)

Bộ Bản Duyên T10 (8T10-17) Bộ Bản Duyên T11 (8T10-17) Bộ Bản Duyên T12 (8T10-17) Bộ Bản Duyên T13 (8T10-17) … >>>

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân do Dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ dịch từ bản … >>>