Kinh Phật Nói 8 Ngàn Bài Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, 108 Tên Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni

SỐ 230 Hán dịch: Tây Thiên Tam tạng triều phụng Ðại Phu, Thí quang Lộc khanh Truyền pháp Ðại sư … >>>

Bộ Bát Nhã (16T18-33)

T18 Bộ Bát Nhã 1 (220) (1-50) T19 Bộ Bát Nhã 2 (220) (51-100) T20 Bộ Bát Nhã 3(220) (101-150) … >>>

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật do Dịch giả Thích Nhất Chân dịch từ bản Hán văn Kim … >>>

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc Bộ Bát Nhã tập T05, kinh số 220, tổng cộng 600 … >>>