Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 7 (Hết)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 7 Phẩm 13: KHUYẾN GIỚI Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ nơi … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Thượng

SỐ 245 KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Ðời Diêu Tần, Tam tạng Cưu-ma-la-thập QUYỂN THƯỢNG Phẩm … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Hạ

KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN HẠ Phẩm 5: HỘ QUỐC Bấy giờ, Phật bảo: Ðại vương! Ông … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 6

KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN 6 Phẩm 10: TỎ BÀY CÔNG ÐỨC Bấy giờ, Ðại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, từ … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 5

102 BÁT-NHÃ – BỘ 16KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 5 Phẩm 8: VÔ SỞ ÐẮC Lúc bấy giờ, trong … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 4

Phẩm 6: BÌNH ÐẲNG Lúc bấy giờ Thắng Thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật (Q3)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 3 Phẩm 5: PHÁP TÁNH Lúc bấy giờ, Thắng Thiên vương … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật (Q2)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 2 Phẩm 3: PHÁP GIỚI Lúc bấy giờ, Thắng Thiên vương … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật (Q1)

Số 231KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTHán dịch: Ðời Trần, Vương tử Nguyệt-bà-thủ-na, người nước Ưu-thiền-ni. QUYỂN 1Phẩm 1: THÔNG … >>>

Kinh Phật Nói 8 Ngàn Bài Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, 108 Tên Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni

SỐ 230 Hán dịch: Tây Thiên Tam tạng triều phụng Ðại Phu, Thí quang Lộc khanh Truyền pháp Ðại sư … >>>

1 2