Bộ Bảo Tích (5T42-46)

T42 Bộ Bảo Tích (310) (1-40) T43 Bộ Bảo Tích (310) (41-90) T44 Bộ Bảo Tích (91-120) (311-312) T45 Bộ … >>>

Phật Nói Kinh A Di Đà

Phật Thuyết A Di Đà Kinh: thuộc Đại Chánh tạng, Bộ Bảo Tích, tập T12, kinh số 366. Dao Tần Cưu … >>>