Khi dịch tôi cố gắng dịch cho đúng ý của tác giả. Tuy nhiên tiếng Pháp nói rằng: ‘Dịch tức là phản dịch’’. Nghĩa là nếu dịch sai ý tác giả; tức là mình đi ngược lại tác giả rồi. Chỉ có điều tôi muốn trình bày ở đây là không nên dịch sát quá, nghĩa nó sẽ tối, khiến người đọc khó nhận ra ý nghĩa của câu văn.

01. Chơn Ngôn Tông Nhật Bản
02. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ
03. Đại Đường Tây Vức Ký
04. Nhật Liên Tông Nhật Bản
05. Những bản văn căn bản của PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN
06.1 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát (Tập Một)
06.2 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát (Tập Hai)
06.3 Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát (Tập Ba)
07. Tào Động Tông Nhật Bản
08. Thiền Lâm Tế Nhật Bản
09. Tịnh Độ Tông Nhật Bản