Thích Thông Lạc

02 Sa Di Thích Thông Lạc. Thế Danh: Đồng Hoàng Việt
Sanh ngày: 10.12.1991
Pháp Danh: Thiện An
Pháp Tự: Thông Lạc,
xuất gia ngày: 1.7.2004,
thọ Sa Di ngày: 7.9.2006.
Hoàn tục và mất ngày: 24.6.2013 (17.5.Quý Tỵ)

>>>

Thích Thông Lạc - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

thienphuoc2

02 Sa Di Thiện Phước. Thế Danh: (?) Pháp Danh: Thiện Phước, Pháp Tự: Hạnh Lợi, xuất gia ngày 3.11.1985, thọ Sa Di ngày 11.3.1987. Hoàn tục năm 1992 và đã mất tại Phần Lan.

>>>

Thích Hạnh Lợi - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Niệm

31 Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Hạnh Niệm. Thế Danh Huỳnh Thị Dậu (sanh năm 1921), Pháp Danh Diệu Niên, Pháp Tự: Hạnh Niệm, (bán thế) xuất gia ngày 17.5.1987, thọ Sa Di ngày 5.5.1988, thọ Thức Xoa giới (?). Tịch ngày 03.01.1998.

>>>

Thích Nữ Hạnh Niệm - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Tịnh

32 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh. Thế Danh: Âu Thị Ba (sanh năm 1923), Pháp Danh: Diệu Thái,,Pháp Tự Hạnh Tịnh, Pháp Hiệu (?), (bán thế) xuất gia năm 1988, thọ Sa Di ngày 4.5.1990, thọ Tỳ Kheo Ni ngày 30.7.1994. Tịch ngày 04.01.1998

>>>

Thích Nữ Hạnh Tịnh - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Châu

34 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu. Thế Danh: Đỗ Thị Mượn, Pháp Danh Tâm Quảng, Pháp Tự Hạnh Châu, Pháp Hiệu Giác Ngọc, (bán thế) xuất gia năm 1988, thọ Sa Di ngày 4.5.1990, thọ Tỳ Kheo Ni ngày 30.7.1994. Viên tịch ngày 5.9.2009. Thượng thọ 90 tuổi.

>>>

Thích Nữ Hạnh Châu - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Như

36 Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Như.
Thế Danh Lê Thị Tâm (sanh ngày 18.02.1955)
Pháp Danh Diệu Giác
Pháp Tự Hạnh Như,
(Bán thế) xuất gia ngày 23.5.1992,
thọ Sa Di ngày 4.9.1993.
Tịch ngày 09.07.1996 tại Roma.

>>>

Thích Nữ Hạnh Như - Đệ tử HT Phương Trượng