HT Thích Như Điển tại Đại Hội Tăng Già Thế Giới (Penang Malaysia 10-15.11.2018)

Tham dự Đại Hội Hội Đồng Điều Hành Tăng Già Thế Giới

Xem (280)