Xem (420)

Về Nguồn Kỳ 11

Về nguồn kỳ 10
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn 10

Về Nguồn kỳ 9
1. Sau 20 Năm Xây Dựng (10.08.2015)
2. Rước Linh Vị Nhập Tổ Đường
3. Lễ Thượng Phan (11.08.2015)
4. Bạch Phật Khai Kinh, Chung, Cổ
5. Công Trường Khuya
6. Công Phu Khuya
7. Truy Tiến Giác Linh và Chư Tiên Linh
8. Tụng Kinh Thủy Sám
9. DOWNLOAD HÌNH LƯU NIỆM (Panorama)
10. Cung An Chúc Sự
11. Cúng Ngọ – Giác Linh – Hương Linh
12. Khảo Hạch Giới Tử
13. Tiền Hội Nghị
14. Trà Đàm Hội Ngộ
15. Truyền Giới Sa Di
16. Truyền Giới Thức Xoa và Giới Cụ Túc
17. Hội Thảo Tăng Ni Trẻ
18. Họp Mặt Văn Nghệ
19. Truyền Giới Bồ Tát (14.08.2015)
20. Thuyết Trình Hạnh Nguyện Tổ Sư Khương Tăng Hội (15.08.2015)
21. Tụng Bồ Tát Giới (15.08.2015)
22. Lễ Chúc Tán Lạy Thù Ân (16.08.2015)
23. Thuyết Trình Hạnh Nguyện Tổ Khánh Anh (15.08.2015)
24. Truy Tiến Giác Linh Cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm (15.08.2015)
25. Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Đại Tường Cố HT Thích Minh Tâm (16.08.2015) (262 ảnh)
26. Cúng Chẩn Tế (16.08.2015) (98 ảnh)

Xem (420)