Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ Thứ 27
Tổ chức tại Neuss – Đức Quốc từ ngày 20 đến 30.07.2015

Ngày Khai Giảng với sự tham dự của 75 Chư Tôn Đức Tăng Ni, 475 học viên Cư Sĩ.
Tổng cộng có tất cả 550 vị hiện diện ngày hôm nay.

1) Ghi Danh và Phân Ban (Ảnh Nguyên Trí – 76 ảnh)

2) Ngày Tựu Khóa (20.07.2015) (Ảnh Nguyên Trí – 45 ảnh)

3) Họp Ban Điều Hành (Ảnh Nguyên Trí – 18 ảnh)

4) Lễ Khai Giảng Khóa Tu Học 21.07.2015 (Ảnh Minh Đăng)

5) Kiết Giới An Cư 21.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

6) Lớp Học Giáo Lý 22.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

7) Thọ Trai và Kinh Hành 22.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

8) Lớp Học (ảnh Nguyên Trí)

9) Tác Bạch Cúng Dường (ảnh Nguyên Trí)

10) Hình Kỷ Niệm 25.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

11) Thọ Bồ Tát Giới 26.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

12) Họp Khoáng Đại 6 26.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

13) Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Truy Điệu Cố HT Thượng Minh hạ Tâm 26.07.2015 (ảnh Minh Đăng)

Xem (1112)