Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác – hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 – Nhà xuất bản Liên Phật Hội.

Xem (281)