HTPhuongTruongvaBaViTruTri 01

 1. GĐPT Tâm Minh chúc Tết cúng dường (15.2.2018)
 2. Văn nghệ mừng Xuân (15.2.2018)
 3. Đón Giáo Thừa
 4. Câu chuyện đầu năm
 5. Hình lưu niệm cùng với 3 vị Trụ Trì (18.2.2018)
  Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển (khai sơn chùa Viên Giác từ năm 1978-2003)
  Đệ Nhất Trụ Trì :Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn (2003-2008)
  Đệ Nhị Trụ Trì: Đại Đức Thích Hạnh Giới (2008-2017) và
  Đệ Tam Trụ Trì Đại Đức Thích Hạnh Bổn(2017- )
 6. Tụng Pháp Hoa (19.2.2018)

 

Xem (1200)