Chùa Kim Quang (Paris Pháp Quốc): Thọ Bát Quan Trai (từ ngày 4 đến ngày 5.11.2017) dưới sự hướng dẫn của HT Phương Trượng Viên Giác Hannover, Đức Quốc

Xem (664)

  • Trụ Trì: TT Thích Minh Định
  • Có 4 Videos: Vui lòng chọn ở góc trái (1/4) Video cạnh bên!