1. Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông (4.1.2017)
 2. Công phu khuya và Lễ Thế phát xuất gia (5.1.2017)
 3. Chư Tăng Ni Tụng Giới (5.1.2017)
 4. Thọ Trai Kinh hành (5.1.2017)
 5. Họp Giáo Hội Âu châu – Trì tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn
 6. Điểm tâm sáng (6.1.2017)
 7. Công phu khuya (6.1.2017)
 8. Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn (ảnh cá nhân đặc biệt)
 9. Thọ thực kinh hành (hình kỷ niệm đặc biệt)
 10. Niệm Phật trọn ngày (7.1.2017)
 11. Ngày Niệm Phật (7.1.2017) (ảnh Quảng Đạo)
 12. Khánh Anh An Cư (ảnh Quảng Đạo)
 13. HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Học viện Linh Sơn Vitry
 14. Thọ trai kinh hành (10.1.2017)
 15. Thời pháp của TT Thích Giác Trí và HT Thích Giác Huệ
 16. Giải chế (12.01.2017)

Thông Tư: An Cư Kiết Đông (2560 – 2017)

Những ngày An Cư Kiết Đông

Xem (323)