aurich-bat-quan-trai-2016121

Địa phương Aurich thuộc miền Bắc Đức. Nơi đây có Chi Hội Phật Tử và Gia Đình Phật Tử Minh Hải đã được thành lập gần 30 năm nay. Đây cũng là địa phương có đến 8 vị đã phát tâm xuất gia từ gần 30 năm nay. Người đầu tiên là Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn. Đúng là đất lành chim đậu  vậy.

Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác đã cùng với Đại Đức Thích Hạnh Định Trụ Trì chùa Phật Linh cùng với Đại Đức Thích Hạnh Bổn Tri Sự chùa Viên Giác đã về đây chứng minh cũng như giảng pháp và tham gia Phật sự trong hai ngày nầy gồm có Lễ Thọ Bát Quan Trai (38 giới tử), lễ Phóng Sanh (do Chi Hội và GĐPT Minh Hải) đề xướng. Đặc biệt tại địa phương nầy đã có được một Đạo Tràng để tu tập do sự phát tâm của Phật Tử Thiện Tùng Thái Văn Lâm chịu trách nhiệm và nhân ngày lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (19.9 nhằm ngày 12.10) qua sự thỉnh cầu của gia chủ, Hòa Thượng Phương Trượng đã tán dương công đức cũng như đặt  tên cho nơi nầy là: „Đạo Tràng Liên Hoa“ để Phật Tử có nơi tu tập, lễ bái nguyện cầu. Đây là một phước duyên lớn của địa phương Aurich và Gia Đình Phật Tử Minh Hải vậy.

Đồng thời một lễ An Vị Phật cũng như các Thánh Tượng đã được Hòa Thượng Phương Trượng chú nguyện, gia trì. Hy vọng địa phương nầy sẽ có thêm nhiều khởi sắc trong việc hành trì giáo lý Phật Đà trong thời gian đến.

Xem (681)