Kính gửi Ban Biên Tập Báo Viên Giác,

Họ (Vorname)
Tên (Name)
Tên Đường (Strasse)
Số Nhà (Hausnummer)
Số Tỉnh (PLZ)
Tên Tỉnh (Ort)
Quốc Gia (Land)
Email
Telefon
Ghi chú (Anmerkung)
Ngày Tháng Năm

(Quý vị dựa theo mẫu đơn này điền vào và gởi qua email: baoviengiac@viengiac.de. Chân thành cám ơn quý vị. Ban Biên Tập Báo Viên Giác. Tei: 0511 8796311)