Th8
19
T2
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác
Th8 19 @ 20:00 – Th9 28 @ 22:00
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác

Từ ngày 19.8 đến ngày 28.9.2019, mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật và những tối từ 16 đến 20.9.2019)

Thời gian từ 20:00 đến 21:30 do Đại Đức Thích Hạnh Luận hướng dẫn.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh Địa Tạng để cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh]

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát