Th8
8
T7
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th8 8 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Th8
31
T2
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác
Th8 31 all-day
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (nhằm ngày 13.7 Canh Tý)

Th9
16
T4
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát
Th9 16 all-day
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát

Vía Đức Địa Tạng Bồ tát [nhằm ngày 29.7 Canh Tý (tháng thiếu)]