Th3
1
CN
Vía Phật Thích Ca Xuất Gia @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 1 all-day
Vía Phật Thích Ca Xuất Gia @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Phật Thích Ca Xuất Gia

Th3
8
CN
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 8 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Phật Thích Ca nhập diệt @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 8 all-day
Vía Phật Thích Ca nhập diệt @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Phật Thích Ca nhập diệt.

Th3
14
T7
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 14 all-day
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Th4
8
T4
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th4 8 all-day
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát