Th10
17
T5
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác
Th10 17 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.9 Kỷ Hợi nhằm ngày 17.10.2019)

Th10
27
CN
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th10 27 all-day
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Dược Sư (29.09 Kỷ Hợi nhằm ngày 27.10.2019)

Th12
12
T5
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác
Th12 12 all-day
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật A Di Đà (17.11 Kỷ Hợi nhằm ngày 12.12.2019)

Th1
25
T7
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác
Th1 25 all-day
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Di Lặc (1.1.Canh Tý nhằm ngày 25.1.2020 cũng là ngày Mồng một Tết Nguyên Đán)