thienphuoc2

02 Sa Di Thiện Phước. Thế Danh: (?) Pháp Danh: Thiện Phước, Pháp Tự: Hạnh Lợi, xuất gia ngày 3.11.1985, thọ Sa Di ngày 11.3.1987. Hoàn tục năm 1992 và đã mất tại Phần Lan.

Thích Hạnh Lợi - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Lạc

02 Sa Di Thích Thông Lạc. Thế Danh: Đồng Hoàng Việt
Sanh ngày: 10.12.1991
Pháp Danh: Thiện An
Pháp Tự: Thông Lạc,
xuất gia ngày: 1.7.2004,
thọ Sa Di ngày: 7.9.2006.
Hoàn tục và mất ngày: 24.6.2013 (17.5.Quý Tỵ)

Thích Thông Lạc - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

thienthanh2

03 Chú Thiện Thành. Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm. Pháp Danh: Thiện Thành, xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

Thích Thiện Thành - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Hư

03 Sa Di Thích Thông Hư.
Thế Danh: Nguyễn Thanh Vũ
Pháp Danh: Thiện Vân
Pháp Tự: Thông Hư,
xuất gia ngày 1.7.2004, thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

Thích Thông Hư - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Nhã

05 Sa Di Thích Thông Nhã.
Thế Danh Giang Khang David
Pháp Danh Đồng Ninh
Pháp Tự Thông Nhã,
xuất gia ngày 4.9.2005,
thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

Thích Thông Nhã - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

thiennam

06 Chú Thiện Nam. Thế Danh Görtz. Pháp Danh Thiện Nam, xuất gia năm 1988. Hoàn tục năm 1988. (người Đức)

Thích Thiện Nam - Đệ tử HT Phương Trượng

06 Thế Danh Nguyễn Phước Chí Hiếu – Pháp Danh Đồng Thuận – Pháp Tự Thông Trị, xuất gia năm 2002, thọ Sa Di năm 2003. Năm 2005 hoàn tục.

Thích Thông Trị - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trước

07 Sa Di Thích Thông Trước. Thế Danh Đinh Ngọc Nam Anh
Pháp Danh Đồng Tài
Pháp Tự Thông Trước,
xuất gia ngày 26.3.2007,
thọ Sa Di ngày 8.7.2007. Hoàn tục.

Thích Thông Trước - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

08 Thế Danh Trần Quang Khải – Pháp Danh Minh Hoàng – Pháp Tự Hạnh Mãn, xuất gia ngày 23.5.1992, thọ Sa Di ngày 4.9.1993. Hoàn tục năm 1994

Thích Hạnh Mãn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Từ

10 Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ. Thế Danh Hà Đình Khoa, sanh ngày 07.06.1970. Pháp Danh Thiện Đức, Pháp Tự Hạnh Từ, Pháp Hiệu Giác Quang, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Việt Nam. Ra đời !

Thích Hạnh Từ - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Chương

17 Sa Di Ni Thông Chương, Pháp Danh Đồng Vân. Hoàn tục

Thích Nữ Thông Chương - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Hạnh Giả

20 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giả. Thế Danh Hồ Thành, Pháp Danh Đức Lập, Pháp Tự Hạnh Giả, Pháp Hiệu Giác Tánh, xuất gia ngày 12.2.2002, thọ Sa Di ngày 7.3.2002, thọ Tỳ Kheo ngày 3.7.2005. Năm 2012 tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ tại Đại Học Hannover. Hiện là Giáo sư đang giảng dạy tại các trường Đại học ở Đức. Ngày 06.09.2012 xả giới và hoàn tục!

Thích Hạnh Giả - Đệ tử HT Phương Trượng

27 Thế Danh (?) – Pháp Danh Quảng Đạo – Pháp Tự Hạnh Đức – Pháp Hiệu (?), xuất gia (?), thọ Sa Di ngày 3.7.2005. Năm 2007 đã xả giới và hoàn tục.

Thích Hạnh Đức - Đệ tử HT Phương Trượng