Thich_HanhLoi

1 – Thích Hạnh Lợi
Sa Di Thiện Phước
Thế Danh: (?)
Pháp Danh: Thiện Phước
Pháp Tự: Hạnh Lợi
Xuất gia: Ngày 3.11.1985
Thọ Sa Di: Ngày 11.3.1987
Hoàn tục: Năm 1992 và hiện đang sinh sống tại Phần Lan.

Thích Hạnh Lợi - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThienThanh

2 – Thích Thiện Thành
Chú Thiện Thành
Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm
Pháp Danh: Thiện Thành
Xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

Thích Thiện Thành - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThienNam

3 – Thích Thiện Nam
Chú Thiện Nam
(Người Đức) Thế Danh: Görtz
Pháp Danh: Thiện Nam
Xuất gia: Năm 1988.
Hoàn tục năm 1988. (người Đức)

Thích Thiện Nam - Đệ tử HT Phương Trượng

4 – Thích Hạnh Mãn
Thế Danh: Trần Quang Khải
Pháp Danh: Minh Hoàng
Pháp Tự: Hạnh Mãn
Xuất gia: Ngày 23.5.1992
Thọ Sa Di: Ngày 4.9.1993. Hoàn tục năm 1994

Thích Hạnh Mãn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThongTam

1 – Sa Di Thông Tâm
Thế Danh: Đinh Thanh Hòa
Pháp Danh: Đồng Thuận
Pháp Tự: Thông Tâm
Sinh: Ngày 28.04.1980
Xuất gia: Ngày 20.05.2017
Thọ Sa Di: Ngày 02.09.2017
Chùa Liên Tâm – Phần Lan. Hoàn tục năm 2019

Sa Di Thông Tâm - Đệ tử Thầy Hạnh Bảo

Thích Hạnh Từ

5 – Thích Hạnh Từ
Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ
Thế Danh: Hà Đình Khoa
Pháp Danh: Thiện Đức
Pháp Tự: Hạnh Từ
Pháp Hiệu: Giác Quang
Xuất gia: : Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 10.7.1999. Hoàn tục năm 2010.

Thích Hạnh Từ - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Giả

6 – Thích Hạnh Giả
Tỳ Kheo Thích Hạnh Giả
Thế Danh: Hồ Thành
Pháp Danh: Đức Lập
Pháp Tự: Hạnh Giả
Pháp Hiệu: Giác Tánh
Xuất gia: ngày 12.2.2002
Thọ Sa Di: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Năm 2012 tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ tại Đại Học Hannover. Hiện là Giáo sư đang giảng dạy tại các trường Đại học ở Đức. Ngày 06.09.2012 xả giới và hoàn tục!

Thích Hạnh Giả - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Hảo

7 – Thích Hạnh Hảo
Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo.
Thế Danh: Frank Sanzenbacher
Pháp Danh: Thiện Bình
Pháp Tự: Hạnh Hảo
Pháp Hiệu: Giác Hạnh
Xuất gia: Năm 1996
Thọ Sa Di: Năm 1997
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000. Tốt nghiệp Cao học Triết học tại Đại học Hamburg. Đã một lần hoàn tục và đã thọ giới lại. Hiện đang tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Địa chỉ: Buddhist Center Kathok Sang-Ngag-Ling
Wiesenstr. 19 – 38644 Goslar, Germany.
Tel.: 0049-5325-5887578; Mail: info((at))kathok-germany.net
Website: http://www.kathok-germany.net

Thích Hạnh Hảo - Đệ tử HT Phương Trượng

8 – Thích Hạnh Đức
Thế Danh (?) –
Pháp Danh: Quảng Đạo
Pháp Tự: Hạnh Đức
Pháp Hiệu (?)
Xuất gia (?)
Thọ Sa Di: Năm 2005
Năm 2007 đã xả giới và hoàn tục.

Thích Hạnh Đức - Đệ tử HT Phương Trượng