Ý của Phật và Tổ đôi khi khác nhau rất nhiều. Còn ý của chúng ta lại càng lạc hậu nhiều hơn nữa. Vì lẽ hậu sinh có nhiều cái non kém của kẻ hậu sinh. Riêng tôi không kể sức Hán học còn giới hạn, cố gắng dịch những luận giải về kinh điển chưa có mấy người dịch để gởi đến quý độc giả xa gần là thể hiện mục tiêu như đã trình bày bên trên. Nếu có những sai sót, không đúng ý tác giả và câu văn v.v… Kính xin quý vị cao minh chỉ giáo cho. Đó là điều hạnh phúc vô biên của dịch giả.

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo quang minh (Kinh văn số 299)
Phật nói Kinh: Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa (Quyển Thượng)(Kinh văn số 271)
Phật nói Kinh: Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa (Quyển Trung)
Phật nói Kinh: Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa (Quyển Hạ)
Kinh Đại Bi (Kinh văn số 380)
Bổn Sự Kinh (Kinh văn số 765)
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận (Kinh văn số 1612)
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận (Kinh văn số 1628)
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận (Kinh văn số 1629)
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận (Kinh văn số 1630)
Kệ Hồi Tránh Luận (Kinh văn số 1631)
Phương Tiện Tâm Luận (Kinh văn số 1632)
Như Thật Luận (Kinh văn số 1633)
Nhập Đại Thừa Luận (Kinh văn số 1634)
Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận (Kinh văn số 1635)
Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận (Kinh văn số 1635)
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận (Kinh văn số 1636)
Tập Đại Thừa Tướng Luận (Kinh văn số 1637)
Tùy Tướng Luận (Kinh văn số 1641)
Luận Kim Cang Châm (Kinh văn số 1642)
Kinh Ni Kiền Tử Hỏi Về Nghĩa Vô Ngã (Kinh văn số 1643)
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm về việc Thành Lập Thế Giới (Kinh văn số 1644)
Giải Thoát Đạo Luận (Kinh văn số 1648)
Luận về Tam Di Để Bộ (Kinh văn số 1649)
Luận về Nhơn Duyên Bích Chi Phật (Kinh văn số 1650)
Luận về Mười Hai Nhân Duyên (Kinh văn số 1651)
Lời Tựa về Luận Duyên Sanh (Kinh văn số 1652 1653)
Luận Tụng Nhân Duyên Tâm (Kinh văn số 1654)
Chỉ Quán Môn Luận Tụng (Kinh văn số 1655)
Bảo Hành Vương Chánh Luận (Kinh văn số 1656)
Thủ Trượng Luận (Kinh văn số 1657)
Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận (Kinh văn số 1658)
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận (Kinh văn số 1659)
Bồ Đề Tư Lương Luận (Kinh văn số 1660)
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận (Kinh văn số 1661)
Kinh Bồ Đề Hạnh (Kinh văn số 1662)
Bồ Đề Tâm Quán Thích (Kinh văn số 1663)
Giải thích rộng Bồ Đề Tâm Luận (Kinh văn số 1664)
Kim Cang Đảnh Du Già (Kinh văn số 1665)
Đề Tựa của việc giải thích Luận Ma Ha Diễn (Đại Thừa Khởi Tín) (Kinh văn số 1668)
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận (Kinh văn số 1669)
Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh (Kinh văn số 1671)
Long Thọ Bồ Tát vì Vua Thiền Đa Ca thuyết Pháp những bài Kệ quan trọng (Kinh văn số 1672)
Kệ quan yếu khuyên các vị Vua phát tâm (Kinh văn số 1673)
Long Thọ Bồ Tát khuyến tấn các vua (Kinh văn số 1674)
Kệ Tán Pháp Giới (Kinh văn số 1675)
Kệ Phát Nguyện Rộng Lớn (Kinh văn số 1676)
Tam Thân Phạm Tán (Kinh văn số 1677)
Phật Tam Thân Tán (Kinh văn số 1678)
Tán Phật 108 Danh Hiệu (Kinh văn số 1679)
150 Bài Kệ Xưng Tán Phật (Kinh văn số 1680)
Tán Thán Đức Kiết Tường của Phật (Kinh văn số 1681)
Kệ Tán Bảy Vị Phật (Kinh văn số 1682)
Tán dương Kiền Trùy bằng tiếng Phạn (Kinh văn số 1683)
Tán dương bằng tiếng Phạn về 8 Linh Tháp lớn do Vua Giới Nhựt của Ấn Độ tạo ra (Kinh văn số 1684)
Phật nói Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp (Kinh văn số 1685)
108 bài Kệ tụng về Hiền Thánh Tập (Kinh văn số 1686)
50 bài tụng Pháp thờ Thầy (Kinh văn số 1687)
Bài Tựa Kệ Tụng của Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương (Kinh văn số 1688)
Pháp Thỉnh Tân Đầu Lô (Kinh văn số 1689)
Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà vì Vua Ưu Đà Diên thuyết pháp (Kinh văn số 1690)
Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn nói phương thuốc cho người nữ (Kinh văn số 1691)
Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Già Tha (Kinh văn số 1692)
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú (Kinh văn số 1718)
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa (Kinh văn số 1724)
Quan Âm Huyền Nghĩa (Kinh văn số 1726)