1 – Thích Không Tuệ
Thế Danh: (?),
Pháp Danh: Từ Đức
Pháp Tự: Không Tuệ.

Thích Không Tuệ - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Thọ

2 – Thích Giác Thọ
Thế Danh: Trần Thanh Chương
Pháp Danh: Lệ Chương
Pháp Tự: Đức Trường
Pháp Hiệu: Giác Thọ,
xuất gia: Ngày 15.7.1988
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1990
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1992
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Thọ - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Định

3 – Thích Giác Định
Thế Danh: Nguyễn Đình Nu
Pháp Danh: Thị Cần
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Định,
Xuất gia: Năm 1972
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Định - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Trí

4 – Thích Giác Trí
Thế Danh: Trần Đông Nhật
Pháp Danh: Nguyên Minh
Pháp Tự: Nghiêm Quang
Pháp Hiệu: Giác Trí,
xuất gia: Năm 1978
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Trí - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Hạnh Đức

5 – Thích Hạnh Đức
Thế Danh: Trương Bùi Tuấn
Sinh: Ngày 19.09.1970
Pháp Danh: Thị Tài
Pháp Tự: Hạnh Đức
Pháp Hiệu: Quang Minh
Pháp hiệu: Giác Phương
Tiến Sĩ Triết Học

Thích Hạnh Đức - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Ân

6 – Thích Giác Ân
Thế Danh Lý Công Quang
Pháp Tự: Giác Ân
Pháp Hiệu: Giác Ân

Thích Giác Ân - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Thánh Trí

7 – Thích Thánh Trí
Thế danh: Nguyễn Dũng Nam
Sanh ngày: 18.8.1979
Pháp danh: Thánh Trí
Pháp tự: Hoa Nghiêm
Pháp hiệu: Giác Luật
Xuất gia: Năm 1994
Thọ Sa Di: Năm 1996
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000

Thích Thánh Trí - Y chỉ HT Phương Trượng

Thich Giac Tam

8 – Thích Giác Tâm
Thế Danh: Nguyễn Văn Kỳ
Pháp Danh: Không Nhất
Pháp Tự: Viên Tín
Pháp Hiệu: Giác Tâm,
Xuất gia: Ngày 1.9.2000,
Thọ Sa Di: Ngày 3.7.2001,
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005.

Thích Giác Tâm - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Nguyện

9 – Thích Giác Nguyện
Thế Danh: Trương Công Chánh
Pháp Danh: Tâm Thiện
Pháp Tự: Chân Pháp Trú.
Pháp Hiệu: Giác Nguyện.
Thọ Sa Di: 1994
Thọ Tỳ Kheo: 1996.
Tốt nghiệp Đại Học khoa học Đan Mạch.
Giáo Thọ Sư Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc năm 2000.

Thích Giác Nguyện - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Minh Tâm

10 – Thích Minh Tâm
Thế Danh: Nguyễn văn
Sinh: Năm 1979
Pháp Danh: Tâm Ý
Pháp Tự: Minh Tâm
Pháp Hiệu: Giác Hiếu.
Xuất gia: Năm 1990
Thọ Sa Di: lúc 17 tuổi
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1999. Tốt nghiệp Học Viện Vạn Hạnh khóa 6. Hiện đang tu học tại VA, USA.

Thích Minh Tâm - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Ý

1 – Thích Nữ Giác Ý
Thế Danh: Võ Thị Hồng Nga
Pháp Danh: Minh Huệ
Pháp Tự: Như Mỹ
Pháp Hiệu: Giác Ý,
Xuất gia: Ngày 8.10.1975
Thọ Sa Di: Ngày 25.4.1976,
Thọ Thức Xoa: Ngày 10.4.1978
Thọ Tỳ Kheo Ni: 3.9.1981. Tiến sĩ Phật học.

Thích Nữ Giác Ý - Y chỉ HT Phương Trượng

2 – Thích Nữ Như Hạnh
Thế Danh (?)
Pháp Tự: Như Hạnh
Pháp Hiệu: Giác Đoan
Xuất gia: Năm 1969
Thọ Sa Di: Ngày 19.5.1973
Thọ Thức Xoa: Ngày 5.5.1975
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.9.1981.

Thích Nữ Như Hạnh - Y chỉ HT Phương Trượng

Thich_Chon-Toan

3 – Thích Nữ Chơn Toàn
Thế Danh: Hồ Thị Kim Phụng
Sinh: Ngày 1.2.1972
Pháp Danh: Nguyên Hoàng
Pháp Tự: Chơn Toàn
Pháp Hiệu: Giác Mỹ
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993
Tốt nghiệp Cử nhân Phật học năm 1997.
Hiện trú tại Chùa Thiên Hòa – Thành phố Nha Trang – Việt Nam.

Thích Nữ Chơn Toàn - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Hải

4 – Thích Nữ Giác Hải
Thế Danh Dagma Waskönig (người Đức)
Pháp Danh: Doko
Pháp Hiệu: Giác Hải,
Thọ Thức Xoa: Ngày 3.7.2005,
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005

Thích Nữ Giác Hải - Y chỉ HT Phương Trượng