Thich_HanhTan120x

02. Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn
Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa
Pháp Danh: Thiện Tín
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Hoa
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh đã được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức Trụ trì Tổ đình Chùa Viên Giác (nhiệm kỳ 2003 – 2008). Kể từ năm 2008 ĐĐ Thích Hạnh Giới được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức quyền Trụ trì Tổ đình để thay thế cho ĐĐ Thích Hạnh Tấn. Hiện nay ĐĐ Thích Hạnh Tấn đã xây dựng thêm một ngôi Tam Bảo lấy tên Vô Lượng Thọ (Amitayus). Nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 (2013) tại Phần Lan, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa.
Học lực: Cao học triết học Phật Giáo
Địa chỉ liên lạc: Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus – Schönfeld 104 – 01744 Dippoldiswalde.
Tel.Nr.: 035052-292235 – Email: info@amitayus.net
Website: https://www.amitayus.net – http://www.voluongtho.com

TU VIỆN VÔ LƯỢNG THỌ
Schönfeld 104
01744 Dippoldiswalde.
Tel: 035052-292235
Email: info@amitayus.net
Website: https://amitayus.net
http://www.voluongtho.com

>>>

Thích Hạnh Tấn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Trụ

1. Thế  Danh: Nguyễn Luân Đôn
Sanh: 18.4.1979
Pháp Danh: Đồng Tâm
Pháp Tự: Thông Trụ – 通住
Pháp Hiệu: Phi Trụ – 非住
Xuất gia: 31.8.2003,
Thọ Sa Di: 31.8.2004,
Thọ Tỳ Kheo: 26.6.2008.

>>>

Thích Thông Trụ - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trì

2. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn
Sanh: 09.3.1986
Pháp Danh: Minh Tú
Pháp Tự: Thông Trì – 通遲
Pháp Hiệu: Phi Trì – 非遲
Xuất gia: 4.9.2005
Thọ Sa Di: 7.9.2006
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011.

>>>

Thích Thông Trì - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trạch

3. Thế Danh: Từ Quý Long
Sanh: 19.08.1970
Pháp Danh: Đồng Phú
Pháp Tự: Thông Trạch – 通凙
Pháp Hiệu: Phi Trạch – 非凙
xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 26.6.2008
Thọ Tỳ Kheo: 01.7.2009

>>>

Thích Thông Trạch - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Tránh

4. Thế Danh: Nguyễn Cam Bích
Sanh: 19.12.1990
Pháp Danh: Đồng Đức
Pháp Tự: Thông Tránh – 通諍
Pháp Hiệu: Phi Tránh – 非諍
xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 26.6.2008
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011

>>>

Thích Thông Tránh - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trạm

5. Thế Danh: Nguyễn Văn Ngộ
Sanh: 01.1.1962
Pháp Danh: Đồng Lý
Pháp Tự: Thông Trạm – 通湛
Pháp Hiệu: Phi Trạm – 非湛
(Bán thế) Xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 23.7.2009
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011

>>>

Thích Thông Trạm - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Triêm

6. Thế Danh: Nguyễn Tuấn Anh
Sanh: Năm 18.6.1966
Pháp Danh: Thiện Phát
Pháp tự: Thông Triêm – 通霑
Pháp hiệu: Phi Triêm – 非霑
(Bán thế )Xuất gia: 30.7.2010
Thọ Sa Di: 09.9.2011
Thọ Tỳ Kheo: 22.10.2013

>>>

Thích Thông Triêm - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Triển

7. Thế Danh: Lưu Thế Dũng
Sanh: 13.5.1970
Pháp Danh: Quảng Đạt
Pháo tự: Thông Triển – 通展
Pháp hiệu: Phi Triển – 非展
Xuất gia: 06.8.2012
Thọ Sa Di: 30.12.2012
Thọ Tỳ Kheo: 27.10.2014

>>>

Thích Thông Triển - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chu

1. Thế danh: Dương Ngọc Bích
Sanh: 16.8.1981
Pháp danh: Đồng Thụy
Pháp tự: Thông Chu – 通賙
Pháp hiệu: Phi Chu – 非賙
Xuất gia: 28.9.2008
Thọ Sa Di Ni: 17.10.2008
Thọ Thức Xoa: 09.9.2011
Thọ Tỳ Kheo Ni: 22.10.2013

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích nữ Thông Chiêu

2. Thế danh: Huỳnh Bích Trâm
Sanh: 18.8.1981
Pháp danh: Đồng Lạc
Pháp tự: Thông Chiêu – 通昭
Pháp hiệu: Phi Chiêu – 非昭
Xuất gia: 21.12.2010
Thọ Sa Di Ni: 03.2.2011
Thọ Thức Xoa: Năm 2014
Thọ Tỳ Kheo Ni: 04.4.2017

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chiêu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thich_ThongChuc120x

3. Thế danh: Trương Lâm Thị Thu
Sinh năm: 01.12.1962
Pháp danh: Huệ Vân
Pháp tự: Thông Chúc – 通粥
(Bán Thế) Xuất gia: 06.08.2012
Thọ Sa Di Ni: 29.12.2012

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Chúc - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thich Thông Chủng

4. Thế danh: Dương Ngọc Giàu
Sinh: 15.10.1979
Pháp danh: Diệu Đức
Pháp tự: Thông Chủng – 通踵
Xuất gia: 19.12.2013
Thọ Sa Di Ni: 13.5.2014

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Chủng - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chiếu

5. Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh
Sanh: 20.1.1945
Pháp Danh: Đồng Yến
Pháp Tự: Thông Chiếu – 通照
(Bán thế) xuất gia: 24.8.2008
Thọ Sa Di Ni: 04.07.2010

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Chiếu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chơn

Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai
Pháp Danh: Thiện Kiến, Đồng Kiến
Pháp Tự: Thông Chơn
(Bán thế) xuất gia ngày 24.8.2008,
thọ Sa Di Ni ngày 4.7.2010, thọ Thức xoa: 2015

>>>

Thích Nữ Thông Chơn - đã Y chỉ với vị khác

Thích Thông Chánh

Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh
Pháp Danh: Đồng Kính
Pháp Tự Thông Chánh
(Bán thế) xuất gia 24.8.2008
Thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010

>>>

Thích Nữ Thông Chánh - đã Y chỉ với vị khác