Thích Hạnh Nguyện

01 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện
Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn
Pháp Danh: Lệ Tấn
Pháp Tự: Hạnh Nguyện
Pháp Hiệu: Giác Ngộ
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThongTri

1 – Tỳ kheo Thích Thông Trí
Thế Danh: Phạm Tiến Cường
Pháp Danh: Phúc Thịnh
Pháp Tự: Thông Trí
Pháp Hiệu: Phước Huệ
Sinh: Ngày 27.05.1987
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Trí - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện

Thich_ThongTanh

2 – Tỳ kheo Thích Thông Tánh
Thế Danh: Nguyễn Văn Thanh
Pháp Danh: Minh Tịnh
Pháp Tự: Thông Tánh
Pháp Hiệu: Phước Thọ
Sinh: Ngày 03.03.1992
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014
Viên tịch: 1.9.2020 (14.7 Canh Tý)

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Tánh - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện

Thich_ThongTue

3 – Sa Di Thông Tuệ
Thế danh: Phạm Quang Huy
Pháp Danh: Thanh Tâm
Pháp tự: Thông Tuệ
Sinh: Ngày 15.09.2001
Xuất gia: 19/07/2011
Thọ Sa Di : 04/12/2013

>>>

Sa Di Thông Tuệ - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện