Thích Hạnh Luận

CHÙA VIÊN GIÁC
Karsruher Str 6,
30519 Hannover, Đức Quốc
Điện thoại: 0511- 879630
Website: https://viengiac.de

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001. Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

ThichNu-ThongTinh

1 – Thích Nữ Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Sanh: Năm 1982
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Xuất gia: Ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Tịnh - Đệ tử Thầy Hạnh Luận