Thích Hạnh Luận

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001.

Hiện đang trụ tại Tổ Đình Viên Giác và tu học theo các tông phái Thiền Tông, và Tịnh Độ Tông

Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

ThichNu-ThongTinh

1 – Thích Nữ Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Sanh: Năm 1982
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Xuất gia: Ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển
Hiện đang trụ tại Tịnh Thất Tịnh Lưu Ly và nương theo Đức Phật Dược Sư và Đức Phật A Súc để tu học.

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Tịnh - Đệ tử Thầy Hạnh Luận