Thích Hạnh Luận

09 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận – Thế Danh: Trần Ngọc Minh – Pháp Danh: Thiện Văn – Pháp Tự: Hạnh Luận – Pháp Hiệu: Giác Thảo. Xuất gia: Ngày 06.01.1998 – Thọ Sa Di: 16.05.1998 – Thọ Tỳ Kheo: 01.07.2001.

Trang cá nhân: https://sites.google.com/view/hanhluan/

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

ThichNu-ThongTinh

1 – Thích Nữ Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Sanh: Năm 1982
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Xuất gia: Ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển.

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Tịnh - Đệ tử Thầy Hạnh Luận