Thích Hạnh Luận

09 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận – Thế Danh: Trần Ngọc Minh – Pháp Danh: Thiện Văn – Pháp Tự: Hạnh Luận – Pháp Hiệu: Giác Thảo. Xuất gia: Ngày 06.01.1998 – Thọ Sa Di: 16.05.1998 – Thọ Tỳ Kheo: 01.07.2001.

Hiện đang trụ tại Tổ Đình Viên Giác và tu học theo các giáo pháp Thiền, Tịnh, Mật Việt Nam

Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

ThichNu-ThongTinh

1 – Thích Nữ Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Sanh: Năm 1982
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Xuất gia: Ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển.

>>>

Sa Di Ni Thích Thông Tịnh - Đệ tử Thầy Hạnh Luận