Tịnh Thất Viên Lạc Varel

TỊNH THẤT VIÊN LẠC
Grosser Winkelsheidermoorweg 3
26316, Varel

ĐĐ THÍCH HẠNH GIỚI
TRỤ TRÌ

10 – Tỳ kheo Thích Hạnh Giới
Thế Danh: Hồ Lộc
Pháp Danh: Đức Thụ
Pháp Tự: Hạnh Giới
Pháp Hiệu: Giác Nghiêm
Sinh: Năm 1968
xuất gia: Ngày 27.10.1999
Thọ Sa Di: Ngày 2.7.2000
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 7.3.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến sĩ triết học và ngôn ngữ học tại Đại Học Hannover.
Đệ Nhị Trụ Trì chùa Viên Giác (2008 – 2017)
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.
Hiện cư ngụ tại Tịnh Thất Viên Lạc, Varel.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Giới - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Giáo

1 – Thích Thông Giáo
Thế danh: Trần Hoàng Bảo
Pháp danh: Đồng Tín
Pháp tự: Thông Giáo
Sanh: Ngày 7.10.1984
Xuất gia: 22.02.2016
Thọ Sa Di: 22.07.2016

>>>

Thích Thông Giáo - Đệ tử Thầy Hạnh Giới