Tịnh Thất Viên Lạc Varel

TỊNH THẤT VIÊN LẠC
Grosser Winkelsheidermoorweg 3
26316, Varel

10 – Tỳ kheo Thích Hạnh Giới
Thế Danh: Hồ Lộc
Pháp Danh: Đức Thụ
Pháp Tự: Hạnh Giới
Pháp Hiệu: Giác Nghiêm
Sanh: 1969
xuất gia: 27.10.1999
Thọ Sa Di: 02.07.2000
Thọ Tỳ Kheo: 07.03.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến Sĩ Tôn Giáo Học và Anh Ngữ Học tại Đại Học Hannover (Đức). Sang Đài Loan học tiếng Hoa 2 năm và sau đó nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn do Cố Hoà Thuợng Thánh Nghiêm khai sáng tu học. Giữa năm 2008 trở về lại Đức tiếp nối phật sự tại Tổ Đình Viên Giác.
Đệ Nhị Trụ Trì chùa Viên Giác (2008 – 2017)
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.
Hiện là Trụ Trì Tịnh Thất Viên Lạc.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Giới - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Thông Giáo

1 – Thích Thông Giáo
Thế danh: Trần Hoàng Bảo
Pháp danh: Đồng Tín
Pháp tự: Thông Giáo
Sanh: 1984
Xuất gia: 22.02.2016
Thọ Sa Di: 22.07.2016 Thọ Tỳ Kheo: 29.06.2019 (Giới Đàn Quán Thông)

Tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Kinh Tế và Chính Trị tại Đại Học Kopenhagen (Đan Mạch).

Hiện đang tu học tại Tịnh Thất Viên Lạc và 2020 sẽ sang Đài Loan học tiếng Hoa và sau đó nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn để tu học.

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Giáo - Đệ tử Thầy Hạnh Giới

2 – Thích Nữ Thông Mẫn
Thế danh: Trần Thị Thuý Vy
Pháp danh: Đồng Hy
Pháp tự: Thông Mẫn
Sanh: 1990
Xuất gia: 11.08.2019
Thọ Sa Di Ni: 16.11.2019

Tốt nghiệp Cử Nhân ngành Tôn Giáo Học và Anh Ngữ Học tại Đại Học Hannover (Đức).

Hiện đang nương với Ni Trưởng TN. Diệu Phước và Ni chúng Chùa Linh Thứu (Berlin) để tu học. Vài năm nữa cũng sẽ sang Đài Loan học tiếng Hoa và nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn để tiếp tục tu học.

>>>

Sa di ni Thích Nữ Thông Mẫn - Đệ tử Thầy Hạnh Giới