Nhiều người bảo tôi là văn sĩ. Tôi chối từ. Bảo tôi là người viết tiểu thuyết. Tôi cũng chưa chấp nhận. Có kẻ cho tôi là dịch giả. Tôi cũng chưa thuận ý, mà tôi chỉ đơn thuần là một Tu Sĩ Phật Giáo đi làm nhiệm vụ chuyên chở chữ nghĩa cũng như văn chương đến với mọi người ở nhiều hình thức khác nhau, nhằm cung cấp cho ai đó, thích đọc hay xem thử tư tưởng Phật Học có gì mới lạ không? Và biết đâu trong số những độc giả ấy sẽ có một vài người hiểu được điều mình muốn truyền đạt đến. Thế là đủ rồi.

  1. Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác (bản có hiệu đính của Nguyễn Minh Tiến) – (Diễn đọc: Giang Ngọc)
  2. Con Đường Mây Trắng (Hạnh Tuệ)
  3. Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục
  4. Cải Lương Phật Giáo “Chuyện Tình Liên Hoa Hòa Thượng”
  5. Bài Diễn Văn của Thầy Seelawansa (Việt, Đức, Anh)
  6. Lược Sử Chùa Viên Giác
  7. Hòa Thượng Liên Hoa (Trần Bình Nam)
  8. Hòa Thượng Phương Trượng và Tăng Ni Sinh (Nhật Mai)
  9. Hoằng Pháp Độ Sinh
  10. Thiền Môn Nhật Tụng Đa Ngôn Ngữ