Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Thế Thân Bồ Tát Ma-ha-tát,

Toàn Bộ Luận Câu Xá này [nằm trong Bộ T99 Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá (1558) (1-30)] bản tiếng Việt với Font chữ VNI đã được chuyển sang Unicode và có một số lỗi đã được cập nhật từ Quyển 1 đến Quyển 27. Các Quyển còn lại từ 28 đến 30 sẽ được tiếp tục sửa lỗi và cập nhật lại cho hoàn chỉnh ngỏ hầu làm lợi lạc cho những ai muốn học Bộ Luận này ! Kính cẩn: Thích Hạnh Luận