Nghi Thức Lễ Vu Lan Bồn

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) … >>>

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang (cập nhật)

LƯ HƯƠNG TÁN Hương vân di bố, Thánh đức chiêu chương, Bồ-đề tâm quảng mạc năng lường, Xúc xứ phóng … >>>

Cầu Siêu (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU SIÊU(Tụng Kinh A Di Đà) NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn … >>>

Hồng Danh Bửu Sám (nghĩa)

Hồng Danh Bửu Sám  [Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 … >>>

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư (cập nhật)

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG TỊNH TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG … >>>

Nhị Khóa Hiệp Giải

(Bản Kinh này là trọn bộ (7 Quyển) có kèm hình ảnh và các biểu đồ rất đầy đủ; đã … >>>

Kệ Hồng Chung

NGHI THỨC KỆ ĐẠI HỒNG CHUNG (VÀI Ý NIỆM VỀ VIỆC ĐÓNG CHUNG) Từ trước đến nay, các chùa vì … >>>

Nghi Thức Sám Hối (cập nhật)

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) … >>>

1 2