Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 15

Nam-mô Ca-na-già Vô Cấu Quang Minh Nhật Viêm Vân Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết … >>>

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNG

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNGHT. THÍCH THIỆN SIÊULời thưaNHÂN LẦN TÁI BẢN THỨ HAI … Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 6

KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN 6 Phẩm 10: TỎ BÀY CÔNG ÐỨC Bấy giờ, Ðại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, từ … >>>

Kinh Bi Hoa – PHẨM ĐÀ-LA-NI – Thứ Hai

Bấy giờ Bồ-Tát Bửu-Nhựt Quang-Minh bạch Phật rằng: Bạch Thế-Tôn ! Ở thế-giới Phật kia làm sao biết được ngày … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 14

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. Nam-mô A-di-đà Cao Phật. Nam-mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 13

Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật. Nam-mô Diệu Hỷ Phật. Nam-mô Tự Tại Tác Phật. Nam-mô … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh Quyển thượng

SỐ 318 VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHHán dịch: Ðời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 5

102 BÁT-NHÃ – BỘ 16KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 5 Phẩm 8: VÔ SỞ ÐẮC Lúc bấy giờ, trong … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh – Quyển hạ

584 BẢO TÍCH – BỘ 4VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHQUYỂN HẠ Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm … >>>

Kinh Bi Hoa – PHẨM CHUYỂN-PHÁP-LUÂN Thứ Nhất

LONG-HOA PHẬT-NHỊ-HỘIKINH BI-HOABAN ĐIỀU-HÀNH PHÁP-HỘI TRUNG-ƯƠNG HOA-KỲ TỔNG-VỤ HOẰNG-PHÁP Triều Bắc-Lương Thiên-Trúc Tam-Tạng Pháp-Sư Đàm-Mô-Sấm – Hán dịchLong-Hoa Phật-Nhị-Hội: T/V … >>>

1 2 3 4 5 6 24