Sáu Bài Kệ của Ngài Văn Thù Bồ Tát

1) Năng lễ sở lễ tính không tịch: (Bản tính của con là người lạy và của Phật là người … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Hạ]

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Thượng]

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

Trăm bài thơ vịnh Tây Phương

Tây Phương Bách Vịnh Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách Quy Nguyên Trực Chỉ có trước tác 100 … >>>

Học làm người

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. … >>>

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, thuộc tập X37 (Tục tạng kinh), kinh số 672. Hậu Hán Sa Môn … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 2, Phẩm 1. Phân Biệt Các Giới [Phần 2]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 2 Phẩm 1: PHÂN BIỆT CÁC GIỚI (PHẦN 2) Trong mười tám … >>>

Kinh Viên Giác

KINH VIÊN GIÁC thuộc tập T17, kinh số 842 (Bộ Kinh Tập), tổng cộng 1 quyển, – Đường Phật Đà … >>>

1 19 20 21 22 23 24 25