Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 18

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật. Nam-mô Pháp Vương Quyết Ðịnh Phật. … >>>

Nghi Thức Quy Y Tam Bảo Thọ Ngũ Giới

XƯỚNG:Thời Phật đang tại thếChúng con còn trầm luân,Nay được sinh làm ngườiThì Phật đã diệt độ!Đáng thương cho chúng … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 17

KINH PHẬT DANHQUYỂN 17 Bấy giờ, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, gối … >>>

Ngọn Lửa Quảng Đức

Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn LangNhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979 TẬP IIICHƯƠNG XXXVIIICUỘC VẬN ĐỘNG … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 16

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Hành Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Phật. Nam-mô Sơn Thắng Trang … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 7 (Hết)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 7 Phẩm 13: KHUYẾN GIỚI Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ nơi … >>>

Trần Thái Tông – Tuổi trẻ và chí nguyện học Đạo

Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn LangNhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979TẬP ICHƯƠNG XTRẦN THÁI TÔNGTUỔI TRẺ … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Thượng

SỐ 245 KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Ðời Diêu Tần, Tam tạng Cưu-ma-la-thập QUYỂN THƯỢNG Phẩm … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Hạ

KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN HẠ Phẩm 5: HỘ QUỐC Bấy giờ, Phật bảo: Ðại vương! Ông … >>>

1 2 3 4 5 24