Cơ Duyên Thuở Trước

Chắc có lẽ cơ duyên thuở trước Người ở Nhật, ở Đức khác nhau Ngờ đâu lại có nhịp cầu … >>>

40 Năm Hoằng Pháp của Thầy Tôi

Sau thời công phu sáng, tôi lại về phòng, bật máy tính, vào mạng, mở hộp thư điện tử để … >>>

Thành Kính Chúc Mừng …

  Bảy mươi năm, những thăng trầm dâu bể, Thầy vẫn đi, mang đuốc tuệ sáng soi, Giáo Pháp truyền … >>>

Đọc “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” Bản Dịch HT Thích Như Điển

Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” … >>>

Quảng Nam Địa Linh Nhân Kiệt

Đất Quảng Nam địa linh sinh nhân kiệt Hoa đơm cành nước biếc kết non xanh Cõi trăm năm nay … >>>

Thiền quán về sống và chết

Đọc dịch phẩm ”Thiền quán về sống và chết” của Thiền Sư Philip Kapleau Do Hòa Thượng Phương Trượng Thích … >>>

Tạ ơn Thầy trao Giới pháp

Giáo Giới cho Giới Tử thọ Bồ Tát Giới Tại Gia (HT Thích Thái Siêu) Tu Tập theo Phổ Hiền … >>>

1 2 3 4