Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Tiễn Biệt Người Đi

Tiễn Biệt Người Đi

Chúng tôi vừa hay tin bào Tỷ của Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo là Đạo Hữu:

Nguyễn Thị Huyền Cam
(Lan Huyền Tôn Nữ Thị Cam)
Pháp Danh Đồng Diệu Nhân
Sinh năm 1944
Vãng sanh ngày 10 tháng 9 năm 2020 tại Sài Gòn
Hưởng thọ 77 tuổi.

Sự ra đi nào cũng là một nỗi trống vắng cho người còn ở lại, nhất là những người thân đã ra đi vĩnh viễn, không bao giờ còn trở lại với hình hài cũ như xưa nữa. Lần nầy Thầy Hạnh Bảo, Trụ Trì chùa Liên Tâm tại Turku, Phần Lan đã mất đi Bà Chị Cả trong Gia Đình. Đó là một nỗi niềm biệt ly thêm nữa. Do vậy đại diện cho Tổ Đình Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc, Thầy xin cầu nguyện cho người ra đi sớm gặp được chư Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà tại cõi Tây Phương Cực Lạc.

Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc cùng Thầy Trụ Trì và tứ chúng Đệ Tử đồng chấp tay cầu nguyện.

Xem (102)