Chân thành niệm ân và cảm tạ

Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2020 Nam Mô A Di Đà Phật Toàn thể tang gia hiếu quyến … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 29

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:–Bạch Thế Tôn! Hiện nay, trong chúng hội này có vị Bồ-tát nào đạt … >>>

Thành Kính Phân Ưu (cụ bà Lê Thị Đấu)

LỄ PHÁT TANG
Bà Lê Thị Đấu (pháp danh Như Lý)
Sinh năm 1935
Từ trần lúc 6h ngày 02/08/2020 Hưởng Thọ 86 tuổi.

Đọc sách Chớ Quên Mình Là Nước của Văn Công Tuấn

Trong khoảng chục ngày nay, các báo Việt Nam đưa tin toàn chuyện dịch bệnh CoViD-19 , vì nó đang … >>>