Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 28

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 28

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Ta-la Thai Phật. Nam-mô Bảo Thi-khí Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Ta-già-la Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hoa Tịnh Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Trí Di-lưu Phật. Nam-mô Long Ðức Phật. Nam-mô Thắng Hành Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Năng Nhân Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Sơn Phật. Nam-mô Trụ Trì Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam-mô Phóng Viêm Phật. Nam-mô Diệu Sơn Phật. Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật. Nam-mô Ða-già-la Thi-khí Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Năng Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Nan Thắng Trí Phật. Nam-mô Nan Khả Ý Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Ta-la Bộ Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Ái Kiến Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Ký Biệt Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Tác Vô Úy Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Bảo Hương Phật. Nam-mô Thắng Ðức Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Tịnh Chiếu Phật. Nam-mô Vô Phiền Não Phật. Nam-mô Thiện Lai Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Sắc Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ðắc Thoát Phật. Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật. Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật. Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật. Nam-mô Ðắc Ý Phật. Nam-mô Ly Ái Phật. Nam-mô Vị Sinh Bảo Phật. Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Ðại Tuệ Phật. Nam-mô Vô Chư Trược Phật. Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Thắng Nhị Túc Phật. Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Hảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Câu-mưu-đà Ngữ Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật. Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật. Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ta-la Hoa Phật. Nam-mô Kim Chi Hoa Phật. Nam-mô Câu-mâu-đà Tướng Phật. Nam-mô Diệu Ðảnh Phật. Nam-mô Ðại Mâu-ni Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Ðáo Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Bất Tán Tâm Phật. Nam-mô Hà-tra-già-sắc Phật. Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. Nam-mô Xa-đầu-la Bộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật. Nam-mô Thường Lai Phật. Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Ðại Bi Phật. Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật. Nam-mô Thường Hành Thành Tựu Phật. Nam-mô Ly Tránh Ðộc Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Ðức Tướng Phật. Nam-mô Bất Khấp Mâu-ni-la Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bát-nhã Tề Phật. Nam-mô Bát-nhã Bảo Tất Cánh Phật. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tích Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Thiên Phật. Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật. Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Tối Ðăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Tư Duy Nguyện Ta-la Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Hàng Phục Lực Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Hành Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tỳ-đầu-hề Hống Phật. Nam-mô Niệm Giác Pháp Vương Phật. Nam-mô Phật Quốc Ðộ Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Tràng Phật. Nam-mô Hóa Xưng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sắc Ma-ni Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tạng Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Hiến Bà-bà-la Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Hoa Thanh Phật. Nam-mô Ðại Pháp Vương Câu-tu-ma Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. Nam-mô Công Ðức Sơn Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật. Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật. Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật. Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật. Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tự Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật. Nam-mô Tự Tại Kiến Phật. Nam-mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật. Nam-mô Long Nguyệt Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Ba-la Vô Chướng Ngại Vương Phật. Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Trí Ðăng Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Chiếu Cảnh Phật. Nam-mô Ngân Kê-đâu Tràng Cái Phật. Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Giác Vương Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Ðại Ta-già-la Phật. Nam-mô Thập Lực Sai Biệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Hàng Phục Tham Phật. Nam-mô Hàng Phục Sân Phật. Nam-mô Hàng Phục Si Phật. Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật. Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Phật. Nam-mô Như Ý Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thí Ðắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thanh Tịnh Giới Danh Ðắc Phật. Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Ðắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Tinh Tấn Ðắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thiền Ðắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Bát-nhã Ðắc Danh Phật. Nam-mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Thiền-na Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Bát-nhã Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Hành Thành Tựu Ðắc Danh Phật. Nam-mô Thành Tựu Ðà-la-ni Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Thí Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật. Nam-mô Không Vô Ngã Tự Tại Ðắc Danh Phật. Nam-mô Không Hành Tư Tại Ðắc Danh Phật. Nam-mô Nhãn Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Nhĩ Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Tỷ Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thiệt Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thân Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Ý Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Sắc Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Hương Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Vị Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Xúc Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Ðịa Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thủy Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Hỏa Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Phong Ðà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Khổ Tự Tại Phật. Nam-mô Tập Tự Tại Phật. Nam-mô Diệt Tự Tại Phật. Nam-mô Ðạo Tự Tại Phật. Nam-mô Ấm Tự Tại Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Nhập Tự Tại Phật. Nam-mô Tam Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Hoa Tự Tại Phật. Nam-mô Cát Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Ðăng Y Tự Tại Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Chiếu Tạng Phật. Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Phổ Mãn Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Na-la-diên Tướng Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Trụ Trì Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Như thị đẳng quá khứ vị lai hiện tại vô lượng, vô biên chư Phật. Nam-mô Thập thiên đồng danh Mãn Túc Phật. Nam-mô Tam vạn đồng danh Năng Thánh Phật. Nam-mô Nhị thiên đồng danh Câu-lân Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Bảo Thể Pháp Thức Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bát vạn tứ thiên đồng danh Long Vương Phật. Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Nhật Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Ta-la Vương Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên Nhân-đà-la Tràng Phật. Nam-mô Bát thiên đồng danh Thiện Quang Phật. Nam-mô Bát bách đồng danh Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tam thập lục ức thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách đồng danh Tịnh Vương Phật. Danh hiệu chư Phật này trăm ngàn vạn kiếp không thể nghe được như hoa Ưu-đàm-bát.

Nếu có ai thọ trì, đọc tụng danh hiệu chư Phật này thì chắc chắn xa lìa vĩnh viễn các phiền não.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên kính lễ Ðức Như Lai Ba-đầu-ma Thắng.

Nam-mô Tịch Vương Phật. Nam-mô Ðăng Tác Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Ðức Sơn Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Ðại Tuệ Lương Phật. Nam-mô Tu-di Phật. Nam-mô Ðại Trí Tuệ Tu-di Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Phá Kim Cang Phật. Nam-mô Hiền Trí Bất Ðộng Phật. Nam-mô Phổ Hương Phật. Nam-mô Cam Lộ Mạng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Chiếu Phật. Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Ðại Sư Tử Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Ðức Sơn Phật. Nam-mô Ðại Thông Phật. Nam-mô A-ma-la Tạng Phật. Nam-mô Bảo Vi Phật. Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Tạng Phật. Nam-mô Ðại Nhật Phật. Nam-mô Kiều Lương Tải Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Pháp Thân Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bất Không Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Vô Ngại Trí Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Xa-thí Ðăng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Trí Chân Thanh Phật. Nam-mô Bát-nhã Hương Tượng Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu các Ðức Phật này thọ trì, đọc tụng, không sinh nghi ngờ, thì người ấy trong tám ngàn ức kiếp không bị đọa vào địa ngục, không bị đọa vào loài súc sinh, không bị đọa vào chốn ngạ quỷ, không sinh ở nơi biên địa, không sinh vào nhà bần cùng, không sinh vào nhà thấp kém, mà ngược lại thường sinh vào cõi trời, người sang trọng, thường được hạnh phúc an vui tự tại, luôn được thế gian tôn trọng cúng dường, và cho đến đạt được Niết-bàn.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên kính lễ Ðức Phật Bất Khả Hiềm Thân.

Nam-mô Xưng Thanh Phật. Nam-mô Xưng Oai Ðức Phật. Nam-mô Xưng Danh Phật. Nam-mô Diệp Ðà Phật. Nam-mô Thanh Viêm Phật. Nam-mô Kim Cang Ðịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Phần Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Trí Thiện Tri Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Bà-tẩu Phật. Nam-mô Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thắng Phật. Nam-mô Tỳ-ma Ý Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thượng Phật. Nam-mô Thường Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Phật. Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. Nam-mô Thật Kiến Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật. Nam-mô Thâm Thanh Phật. Nam-mô Phóng Thanh Phật. Nam-mô Kinh Bố Ma Lực Thanh Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Bất Khả Hành Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật. Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật. Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật. Nam-mô Thiện Ðức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Phật. Nam-mô Chúng Giải Thoát Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Pháp Sơn Phật. Nam-mô Pháp Thắng Phật. Nam-mô Pháp Thể Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật. Nam-mô Ðệ nhị kiếp trung bát thập ức đồng danh Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng các danh hiệu chư Phật ấy chắc chắn không rơi vào địa ngục, mau chóng đạt được Tam-muội.

Này Xá-lợi-phất! Trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp với chư Phật có danh hiệu như vậy, lại có Phật hiệu là Nhân Tự Tại Thanh. Các ông phải nên nhất tâm kính lễ quy mạng. Ðức Phật Nhân Tự Tại Thanh ấy tuổi thọ ở đời bảy mươi ngàn vạn kiếp. Lần thuyết pháp đầu tiên có ba ức chúng Thanh văn, tám mươi ngàn vạn na-do-tha chúng Bồ-tát đều đạt thần thông, đầy đủ bốn vô ngại, thông đạt tất cả pháp không và đến được bờ kia. Nếu ta ở đời vô lượng, vô biên kiếp nói về đại hội, quốc độ trang nghiêm của Ðức Phật ấy thì cũng giống như một phần của một giọt nước ở trong biển lớn.

Nam-mô Tam-muội Ðịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ðịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Tướng Giác Ðịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Bảo Ðức Phổ Quang Phật. Nam-mô Ca-la-cưu-thôn Ðại Phật. Nam-mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Phật. Nam-mô Thường Diệt Phật. Nam-mô Ðế Tướng Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. Nam-mô Bách Ức Ngã Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Hoa Túc Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Diêm-phù-na-đề Kim Quang Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nam-mô Phổ Tướng Phật. Nam-mô Quang Tướng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Sơn Hải Tuệ Phật. Nam-mô Tự Tại Thông Vương Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Bách Ức Tự Tại Ðăng Vương Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Nhị Vạn Quang Tướng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Tam Vạn Ðồng Hiệu Thiện Ðức Phật. Nam-mô Lôi Bảo Âm Vương Phật. Nam-mô Tứ Vạn Bát Thiên Ðịnh Quang Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Diệu Sắc Quang Minh Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Nạn Phật. Nam-mô Chúng Hương Phật. Nam-mô Chúng Nghiêm Phật. Nam-mô Thập Thiên Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Bát Thập Ức Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Hoa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thượng Thủ Ðức Vương Phật. Nam-mô Tử Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Ngũ Bách Thọ Ký Hoa Quang Phật. Nam-mô Na-la-diên Bất Hoại Phật. Nam-mô Hảo Hoa Trang Nghiêm Phật.

Tiếp theo, lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương.
Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát ở các thế giới trong mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả bậc Hiền thánh.
Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như vậy.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu chư Phật và Bồ-tát này thì trọn đời không bị đọa vào đường ác, lại được sinh trong cõi trời, người, thường gặp chư Phật, Bồ-tát và tri thức thiện, vĩnh viễn xa lìa các phiền não, cho đến đạt được đạo Bồ-đề.

Khi Ðức Phật giảng nói đến danh hiệu của Ðức Phật này, thì Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo Ma-ha-nam, và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân và các Ðại Bồ-tát đều vui mừng vâng giữ phụng hành.

Ðảnh lễ Tam-bảo xong tiếp theo sám hối.

Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường. Nay tiếp theo chúng con khẩn cầu sám hối những tội báo trong cõi trời và người.

Chúng con đã từng cùng nhau thọ nhận thân mạng ở cõi Diêm-phù này, dù nói là trăm năm nhưng đã có mấy ai sống trọn vẹn trong thời gian ấy, số người trẻ tuổi chết không thể nào tính hết, còn có những khổ đau nung nấu, bức bách, thân tâm lo âu, sợ hãi không ngớt. Sở dĩ như vậy, vì căn lành rất ít, nghiệp ác quá nhiều, đến nỗi trong hiện tại muốn làm gì cũng không vừa ý. Nên biết tất cả đều do dư báo của những nghiệp ác ở đời quá khứ còn lại. Vì thế ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

  • Nam-mô Ðông phương Ðại Trang Nghiêm Phật.
  • Nam-mô Nam phương Trí Tuệ Hỏa Phật.
  • Nam-mô Tây phương Trí Hương Thắng Phật.
  • Nam-mô Bắc phương Trí Lực Vương Phật.
  • Nam-mô Ðông nam phương Na-la-diên Thắng Nghiệp Phật.
  • Nam-mô Tây nam phương Vũ Ngu Lạc Phật.
  • Nam-mô Tây bắc phương Ðế Pháp Phổ Xưng Phật.
  • Nam-mô Ðông bắc phương Tam Thừa Hành Phật.
  • Nam-mô Hạ phương Ðại Thông Trí Thắng Phật.
  • Nam-mô Thượng phương Ðiện Ðăng Phong Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam-bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như thế

Từ xưa tới nay, chúng con đã gây không biết bao nhiêu nghiệp báo, tai ương, như tàn tật trăm bệnh, sáu căn không đủ trong hiện tại và cả vị lai trong cõi trời và người đều xin sám hối hết; sám hối những tội báo sinh vào nơi hoang dã, biên địa, tà kiến, ba đường ác, tám thứ nạn ở cõi nhân gian; sám hối những tội báo bị nhiều bệnh hoạn, gầy còm, chết yểu, chết oan ở cõi người; sám hối những tội báo bà con quyến thuộc không đoàn tụ, bao bọc lẫn nhau ở cõi người; sám hối tội báo bị khổ vì bạn sẽ tan nát, ân ái chia lìa ở cõi người; sám hối những tội báo oán thù, bị gặp gỡ, buồn lo, sợ hãi ở cõi người; sám hối những tội báo bị nạn nước lửa, trộm cướp, binh đao nguy hiểm khủng khiếp ở cõi người; sám hối những tội báo bị cô độc, lưu lạc, bôn ba quên mất xứ sở ở cõi người; sám hối những tội báo bị tù tội, giam hãm, bị nhốt đứng trong ngục tối, bị đánh đập tra khảo ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị miệng lưỡi công tư thêu dệt, gièm pha, phỉ báng ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị bệnh tật liên miên, nằm liệt trên giường không thể dậy được ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị bệnh ôn dịch về mùa đông, mùa hạ, hay bị độc lệ, thương hàn ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị trúng gió độc, bị trương bụng, bị kiết lỵ ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị thần ác tìm cơ hội để gây tai họa ở cõi người; sám hối những tội lỗi có các loài chim ác bay đến kêu lên trăm điều quái gở, gặp tà quỷ làm những trò kỳ dị ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị các loài cầm thú dữ, sài lang, hổ báo làm hại ở cõi người; sám hối những tội lỗi tự đâm, tự trói, tự giết, tự cắt ở cõi người; sám hối những tội lỗi tự buồn khổ, tự hãi hùng, tự siêng năng, tự giận, tự vui ở cõi người; sám hối những tội lỗi tự lao mình xuống hố sâu, hầm lửa, tự chìm đắm, tự đọa đày ở cõi người; sám hối những tội lỗi không có uy đức, danh tiếng ở cõi người; sám hối những tội lỗi về y phục, đồ dùng không được vừa ý ở cõi người; sám hối những tội lỗi đi lại ra vào, hay làm việc gì cũng khó khăn hoặc gặp người ác ngăn trở ở cõi người. Những tai họa bất trắc, bệnh truyền nhiễm, những ách nạn suy sụp buồn phiền trong đời hiện tại, vị lai, ở cõi trời và người nhiều không thể kể hết như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng hết lòng thành khẩn cầu xin sám hối.

Chúng con nguyện nhờ công đức sám hối này, đời đời kiếp kiếp thân tướng được đầy đủ, giống như La-hầu-la thường được gặp Phật, Pháp, Tăng nghe pháp vi diệu, tuổi thọ lâu dài, không bị những căn bệnh trói buộc, lục thân quyến thuộc thường được gần gũi, bảo bọc nhau, vĩnh viễn xa lìa oán giặc, đao binh, y phục đầy đủ cả hòm rương, cơm trong chén có trăm mùi vị, hương thơm thường đầy đủ, lao ngục đóng cửa hóa làm thiên đường, miệng lưỡi chống nhau trở thành hòa hợp, bệnh tật thâm niên vĩnh viễn đi khỏi thân tâm, bệnh dịch độc và các tai ương vĩnh viễn không có trong đầu óc, yêu quái, ma quỷ và cho đến chim chóc, hổ báo, sài lang, tất cả họa ách trên đất, dưới nước đều chấm dứt, hoặc tự cắt mình, hoặc tự vui buồn, những tội lỗi như vậy, chúng con nguyện từ nay cho đến khi thành Phật vĩnh viễn xa lìa. Chúng con nguyện xin không bị thọ quả báo trong cõi ác, chỉ mong phát sinh tâm Từ cứu độ tất cả chúng sinh và hết mình giáo hóa hết thảy các loài lên bờ chánh giác.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục tên Bóc da uống máu. Sao gọi là địa ngục Bóc da uống máu? Ðịa ngục ấy có chu vi bảy mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt bao bọc, phía trên có lưới sắt che phủ, trên bốn cửa thành có nước sắt đang sôi chảy xuống lan tràn khắp trong địa ngục rồi phực cháy rất mạnh. Lại có tên nỏ nằm ở giữa hư không, mỗi khi tội nhân chạm đến thì tên nỏ bỗng nhiên đâm vào ngực, hoặc đâm vào mắt, hoặc đâm vào miệng, trên mỗi mũi tên đều có lửa cháy rực.
Khi ấy, ở cửa phía Nam có năm ngàn tội nhân lớn tiếng kêu gào khóc than: “Nay tôi có tội gì mà phải ở trong này?” Tội nhân nói rồi quằn quại ngã lăn xuống đất mà không thể đứng dậy được. La-sát Mã Ðầu nắm móc sắt nhắm móc trên mặt tội nhân kéo vào địa ngục. Tội nhân bị lửa bay đến thiêu đốt thân thể, làm cho toàn thân bị cháy nát, da thịt chia lìa, và có các côn trùng với muôn ngàn chủng loại đến uống máu tội nhân. Ngục tốt Dạ-xoa ở trong đó cắt xẻo thịt tội nhân, làm cho thịt một nơi, xương một ngã, đau đớn trăm đường. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, ngàn vạn lần chết đi sống lại, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn.
Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
–Những tội nhân này do nhân duyên gì bị khổ đau như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, lại không kiên tâm giữ gìn, không có tâm Từ, bóc lột chúng sinh, sát hại tánh Phật. Do những tội lỗi như vậy nên bị đọa vào địa ngục này. Nếu như sau này được thoát khỏi thì lại đọa vào loài súc sinh sống trăm ngàn ức kiếp luôn bị người khác giết hại, oán thù qua lại không bao giờ dứt. Nếu sinh trong loài người thì các căn không được vẹn toàn.

Bảo Ðạt nghe vậy, đau buồn khóc lóc rồi ra đi.

Xem (134)