Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 26

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 26

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật. Nam-mô Diệu Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. Nam-mô Ðẳng Cái Hành Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Quang Phật. Nam-mô Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật. Nam-mô Vô Ngại Thanh Hống Phật. Nam-mô Ðại Vân Quang Phật. Nam-mô Xà-lê-ni Sơn Phật. Nam-mô Phật Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Sơn Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Thượng Thủ Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Tam Châu Ðơn Na Kiên Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Ðảnh Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Ðảnh Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Si Phật. Nam-mô Năng Ðộ Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Ám Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Bà-la Phật. Nam-mô Nhất Cái Phật. Nam-mô Cái Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tụ Hương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Luân Phật. Nam-mô Sơn Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Minh Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật Hoa Công Ðức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Biên Phương Tiện Phật. Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Phật. Nam-mô Hư Không Luân Quang Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật. Nam-mô Hư Không Tịch Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Thành Phật. Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Ðức Phật. Nam-mô Thành Công Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Phạm Sơn Phật. Nam-mô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Bất Không Tích Bộ Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Hương Ðức Phật. Nam-mô Hương Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Tài Ốc Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Bảo Sư Tử Phật. Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam-mô Diệu Thắng Trụ Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật. Nam-mô Thắng Tinh Tấn Vương Phật. Nam-mô Vô Nghi Phật. Nam-mô Thiện Túc Vương Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Sơn Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Diệu Cái Phật. Nam-mô Hương Cái Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Hương Vân Cái Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Tích Tụ Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tư Duy Phật Pháp Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Bất Nhược Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Thí-la Vương Phật. Nam-mô Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật. Nam-mô Phát Vô Biên Tu Hành Phật. Nam-mô Tối Diệu Quang Phật. Nam-mô Xà-lê-ni Quang Minh Sơn Phật. Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Ác Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Xưng Thân Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Chuyển Thai Phật. Nam-mô Chuyển Nạn Phật. Nam-mô Ðoạn Chư Niệm Phật. Nam-mô Phát Khởi Chư Niệm Phật. Nam-mô Thường Tu Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Nhất Tạng Phật. Nam-mô Nhất Sơn Phật. Nam-mô Vô Biên Thân Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Hoa Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Hương Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. Nam-mô Quang Minh Ðảnh Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Bất Ly Nhị Phật. Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Phật Hóa Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. Nam-mô Quang Minh Sơn Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Thiện Mục Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Bảo Thành Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. Nam-mô Phát Chư Hành Phật. Nam-mô Ðoạn Chư Thế Gian Phật. Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Ly Chư Cạnh Úy Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Hương Di-lưu Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Hương Lâm Phật. Nam-mô Hương Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật. Nam-mô Tối Diệu Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Tán Hoa Phật. Nam-mô Hoa Cái Man Phật. Nam-mô Hoa Ốc Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Hương Hoa Phật. Nam-mô Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Ðạo Sư Phật. Nam-mô Thắng Chư Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ðoạn A-xoa-na Phật. Nam-mô Phát Thiện Hành Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Hương Phật. Nam-mô Phổ Tán Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Tán Hương Phật. Nam-mô Phổ Tán Quang Phật. Nam-mô Phổ Tán Hương Hoa Phật. Nam-mô Phổ Tán Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Bảo-xà-lê-ni Thủ Phật. Nam-mô Khởi Vương Phật. Nam-mô Phổ Phật Quốc vương Cái Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật. Nam-mô Bất Không Phát Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Vô Chướng Mục Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Phát Sinh Bồ-đề Tâm Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Hữu Ðăng Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Bất Ðoạn Từ Nhất Thiết Chúng Sinh Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Vô Cấu Bộ Phật. Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Năng Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Hữu Phật. Nam-mô Lạc Tu Hành Thắng Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Thắng Sơn Phật. Nam-mô Cứu Khổ Nạn Phật. Nam-mô Hương Diện Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Ðại Lực Thắng Phật. Nam-mô Bảo Ưu-ba-la Thắng Phật. Nam-mô Câu-mâu-đầu Thành Phật. Nam-mô Cao Thanh Nhãn Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Hoa Thành Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Phật. Nam-mô Ða-la-ca Vương Tăng Thượng Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Tối Thắng Hương Sơn Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Thành Tựu Vô Úy Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Nguyện Công Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật. Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thượng Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Hống Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Hống Phật. Nam-mô Bảo Khởi Công Ðức Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Quang Phật. Nam-mô Năng Tác Xưng Danh Phật. Nam-mô Xưng Thân Phật. Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Quá khứ như thị đẳng vô lượng vô biên chư Phật. Nam-mô Hiện Tại Tích Tụ Vô Úy Phật. Nam-mô Bảo Công Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Bảo Quang Chiếu Phật. Nam-mô Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai Ðức Thanh Vương Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thọ-đề Bất Mậu Vương Thông Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nguyệt Thanh Phật. Nam-mô A-tăng-kỳ Trụ Công Ðức Tinh Tấn Thắng Phật. Nam-mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Ðịch Ðối Bộ Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Bộ Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Ta-la Chủ Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô A-ngẫu-đa-la Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Bảo Tâm Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Sơn Tràng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thiện Lợi Quang Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Phụ Thân Phật. Nam-mô Y Chỉ Vô Biên Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thể Pháp Quyết Ðinh Thanh Vương Phật. Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật. Nam-mô Trí Thông Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Tích Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Lực Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Phật. Nam-mô Hàng Phục Long Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Kim Sắc Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Tu-di Tạng Phật. Nam-mô Cúng Dường Quang Phật. Nam-mô Thắng Giác Phật. Nam-mô Ðịa Sơn Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam-mô Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nguyệt Phật. Nam-mô Nhật Thanh Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sơn Hải Trí Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Thủy Quang Phật. Nam-mô Ðại Hương Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Bất Ðộng Sơn Phật. Nam-mô Bảo Tập Phật. Nam-mô Thắng Sơn Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. Nam-mô Ða Công Ðức Pháp Trụ Trì Ðắc Thông Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Quang Phật. Nam-mô Tâm Gian Trí Ða Câu-tô-ma Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tán Hoa Vương Câu-tô-ma Thông Phật. Nam-mô Chiên-đàn Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Phổ Cái Ba-bà-la Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật. Nam-mô Sư Tử Nga Vương Sơn Hống Phật. Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thế Gian Nhân-đà-la Phật. Nam-mô Thế Gia Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Khả Ðắc Báo Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Thọ-đề Quang Phật. Nam-mô Na-la-diên Thủ Long Phật. Nam-mô Lực Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Tỳ-la-xà Quang Phật. Nam-mô Thế Gian Tối Thượng Phật. Nam-mô Sơn Nhạc Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ðắc Tứ Vô Úy Phật. Nam-mô Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật. Nam-mô Xưng Hộ Phật. Nam-mô Xưng Oai Ðức Phật. Nam-mô Xưng Danh Thanh Phật. Nam-mô Xưng Thanh Cúng Dường Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Xưng Phật. Nam-mô Thanh Phần Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Trí Thắng Thiện Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Trí Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô Trí Viêm Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Trí Viêm Tụ Phật. Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Phật. Nam-mô Thiện Tý Phật. Nam-mô Thiện Tịnh Thiên Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Tịnh Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thiện Tịnh Ðức Phật. Nam-mô Oai Ðức Lực Tăng Thượng Phật. Nam-mô Thiện Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Oai Ðức Ðại Thế Lực Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thắng Phật. Nam-mô Tỳ-ma Ý Phật. Nam-mô Thiện Tỳ-ma Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thành Tựu Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật. Nam-mô Kiến Bảo Phật. Nam-mô Tu-ni-đa Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ðẳng Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật. Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Thiện Tịch Phật. Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Tịch Thắng Thượng Phật. Nam-mô Tịch Công Ðức Phật. Nam-mô Tịch Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Tịch Thiện Trụ Phật. Nam-mô Tịch Tâm Phật. Nam-mô Tịch Ý Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật. Nam-mô Pháp Khởi Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân và kính lễ Ðại Bồ-tát trong mười phương.
Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong thế giới khắp mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.
Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối phiền não chướng và sám hối nghiệp chướng. Nay theo thứ tự chúng con sám hối hết những tội chướng còn lại. Trong kinh có dạy: “Khi nghiệp báo đến chẳng phải ở trong không trung, trong biển cả hay trong hang núi mà có thể thoát khỏi quả báo được. Chỉ có năng lực sám hối mới có thể diệt trừ được.” Vì sao biết được? Thích Ðề-hoàn Nhân, khi thấy năm tướng suy xuất hiện, trong lòng sợ hãi bèn quy y Tam bảo thì tướng chết liền mất, lại còn tăng thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh dạy rất nhiều không phải chỉ là một. Cho nên, mới biết rằng chỉ sám hối mới có thể diệt trừ được tai họa. Những người phàm phu, nếu không gặp được bạn tốt khuyến khích dẫn đường thì không có điều ác nào mà không làm, đến nỗi khi sức cùng lực kiệt, và cái chết đến nơi, cảnh địa ngục rùng rợn hiện ra trước mắt, chính lúc ấy mới hối hận sợ hãi:

Ngày trước không lo tu thiện đến nỗi tận cùng mới ăn năn thì làm sao kịp. Tai họa thì khác chỗ nhưng đã gieo trồng rồi, nay cứ đi thẳng vào địa ngục, tự mình đi đến để nhảy vào vạc dầu lớn, thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ. Trong lúc này, muốn cầu một lạy hay sám hối một câu cũng không dễ gì. Vì vậy, mỗi người chúng ta chớ nên ỷ vào sức mạnh, tiền tài, thế lực mà biếng nhác, phóng túng, buông lung. Một khi sự đau khổ của chết chóc đã đến thì không luận gì già trẻ, giàu nghèo hay sang hèn, tất cả đều bị tiêu diệt hết.

Sự vô thường thình lình ập đến không báo cho người biết trước. Ðịnh mệnh vô thường như giọt sương ban mai, một hơi thở ra tuy còn đó nhưng hơi thở vào khó mà giữ gìn được. Thế thì, vì điều gì mà không sám hối? Hơn nữa, sứ giả ngũ thiên hay sát quỷ vô thường bỗng nhiên xuất hiện thì dù tuổi trẻ sức mạnh cũng không tránh khỏi. Lúc ấy mặc cho nhà đẹp, lầu cao có liên quan gì đến người đâu? Xe tốt, ngựa hay chẳng lẽ mang theo được sao? Vợ con quyến thuộc cũng không còn là người thân, những đồ bảy báu quý giá cũng chỉ để cho người khác hưởng. Lấy đây mà nói thì quả báo ở đời đều là như huyễn hóa. Cõi trời tuy vui thật nhưng cuối cùng cũng trở về sự hoại diệt, tuổi thọ hết thì hồn phách sẽ đọa vào ba đường ác. Vì thế, Ðức Phật dạy ông Tu-bạt-đà: Thầy ông là Uất-đầu-lam-phất, lợi căn sáng suốt, đã hàng phục được phiền não, đến cõi Phi phi tưởng xứ, nhưng khi mạng chung còn bị đọa vào loài súc sinh làm thân con phi ly, huống gì là người khác. Cho nên biết rằng, chưa chứng Thánh quả thì còn bị xoay chuyển trong các đường ác, nếu không cẩn thận bỗng nhiên một mai rơi vào chốn ấy thì không thể hối hận. Hoặc như ngày nay bị tội đi đến cửa quan, đó là sự đau khổ nhỏ mà tinh thần đã hoảng sợ, quyến thuộc khủng khiếp cầu cứu trăm bề. So với đây thì những nỗi khổ đau trong địa ngục còn gấp trăm ngàn vạn lần, không thể ví dụ được. Chúng con đã cùng nhau trải qua vô lượng kiếp gây tội lỗi chồng chất như núi Tu-di, nghe điều này làm sao an nhiên, không sợ hãi, không khủng khiếp, không kinh hoàng. Nay tinh thần giống như đứa trẻ, sự khổ đau ấy thật thống thiết. Vì vậy, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật.

  • Nam-mô Ðông phương Công Ðức Hoa Phật.
  • Nam-mô Nam phương Quang Minh Tôn Phật.
  • Nam-mô Tây phương Vô Biên Mạng Phật.
  • Nam-mô Bắc phương Công Ðức Thắng Phật.
  • Nam-mô Ðông nam phương Tu-man-na Phật.
  • Nam-mô Tây nam phương Vô Chướng Ngại Lợi Ích Phật.
  • Nam-mô Tây bắc phương Thị Thế Thiện Diệu Phật.
  • Nam-mô Ðông bắc phương Thượng Hương Di-lâu Phật.
  • Nam-mô Hạ phương Ðiều Ý Việt Chư Hoa Phật.
  • Nam-mô Thượng phương Tịnh Luân Phan Phật.

Quy mạng nhất thiết Tam bảo tận cùng cõi hư không trong mười phương như thế.

Từ xưa đến nay, chúng con tạo rất nhiều nghiệp chướng, nhưng những báo chướng nặng nhất là địa ngục A-tỳ. Như trong kinh đã chỉ dạy rõ, nay chỉ trình bày sơ lược về hình tướng của địa ngục A-tỳ.

Chung quanh địa ngục ấy có bảy lớp thành sắt, có bảy tầng lưới sắt giăng kín ở trên, phía dưới có bảy lớp dao nhọn dày kín như rừng và vô số ngọn lửa đang bốc cháy. Chu vi địa ngục khoảng tám vạn bốn ngàn do-tuần, thân của tội nhân đầy khắp trong ấy, nhưng vì nhân duyên nghiệp tội nên không làm trở ngại nhau. Lửa phía trên hắt xuống, phía dưới hắt lên, lan khắp bốn phía Ðông, Tây, Nam, Bắc. Tội nhân trong ngục ấy như cá chiên trong chảo dầu, mỡ đều chảy ra. Ở bốn cửa thành có bốn chó đồng, thân hình to lớn khoảng bốn mươi do-tuần, răng dài, móng nhọn, mắt sáng như điện chớp. Lại có vô số giống chim mỏ sắt, vỗ cánh bay lên mổ thịt tội nhân. Lại có ngục tốt đầu trâu hình như La-sát, có chín cái đuôi như đinh ba bằng sắt và có tám cái đầu, trên mỗi đầu có mười tám cái sừng, có sáu mươi bốn mắt, từ mỗi mắt đều phát ra những viên sắt nóng thiêu đốt da thịt tội nhân, mỗi khi nóng giận chúng gào thét tiếng vang như sấm. Lại có vô số bánh xe dao tự nhiên từ trên không trung quay xuống xoáy vào đỉnh đầu tội nhân rồi quay xuống chân mà ra ngoài. Tội nhân đau đớn tận xương tủy, nhức nhối thấu tim gan. Cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm chịu các khổ não, cầu sống cũng chẳng được, cầu chết cũng không xong. Những tội báo như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn cúi đầu chí thành phát lồ sám hối.

Còn các tội báo trong địa ngục khác, chúng con cũng xin sám hối những tội báo thân đầu rơi rụng trong địa ngục núi dao rừng kiếm; sám hối những tội báo bị thiêu nướng trong địa ngục vạc dầu, lò than; sám hối những tội báo bị thiêu đốt trong địa ngục giường sắt trụ đồng; sám hối những tội báo bị đè nghiến mổ xẻ trong địa ngục vòng dao, xe lửa; sám hối những tội báo bị đau đớn trong địa ngục kéo lưỡi để trâu cày; sám hối những tội báo ngũ tạng bị cháy thiêu trong địa ngục nuốt viên sắt nóng, uống nước đồng sôi; sám hối những tội báo xương thịt bị biến thành tro phân trong địa ngục cối sắt; sám hối những tội chướng các chi bị rơi lìa trong địa ngục dây đen, lưới sắt; sám hối những tội báo bị bứt rứt, khó chịu trong địa ngục sông tro, phân nóng; sám hối những tội báo da thịt nứt nẻ trần truồng đói rét trong địa ngục nước mặn, nước lạnh; sám hối những tội báo tàn hại lẫn nhau trong địa ngục hổ, chó sói, chim ưng, chó săn; sám hối những tội báo đâm chém giết hại lẫn nhau trong địa ngục đao binh chống cự; sám hối những tội báo bị thui nướng trong địa ngục hầm lửa; sám hối những tội báo hình hài bị tan nát trong địa ngục hai tảng đá ép lại; sám hối những tội báo bị cắt xẻ trong địa ngục tu hợp hắc nhĩ; sám hối những tội báo bị chặt xả trong địa ngục núi thịt u ám; sám hối những tội báo bị chặt đứt trong địa ngục đóng đinh, cưa, bổ thân; sám hối những tội báo bị mổ cắt trong địa ngục dùng sắt đánh đập, treo ngược; sám hối những tội báo bị phiền oan trong địa ngục đốt nóng kêu gào; sám hối những tội báo chịu cảnh đêm dài mờ mịt không biết ba thứ ánh sáng, núi Thiết vi lớn nhỏ; sám hối những tội báo trong địa ngục A-ba-ba, địa ngục A-bà-bà, địa ngục A-tra-tra, địa ngục A-la-la. Như vậy có tám thứ nóng, tám thứ lạnh trong tất cả các địa ngục. Trong mỗi địa ngục có tám vạn bốn ngàn địa ngục cách tử phụ thuộc, ở trong này tội khổ đốt nấu đau đớn, bị lột da, róc thịt, chẻ xương, đập tủy, rút ruột, bức phổi và vô số nỗi khổ khác nữa, không thể nghe không thể nói hết. Nam-mô Phật! Nay, những người trong địa ngục này hoặc là cha mẹ hay bà con của chúng ta trong vô thủy kiếp. Sau khi chết chúng ta sẽ bị đọa cùng họ trong các địa ngục như thế. Hôm nay chúng con rửa sạch tâm, khẩn thiết cúi dầu hướng về chư Phật và Ðại Bồ-tát trong mười phương cầu xin sám hối để tất cả các tội báo kia đều tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong địa ngục, chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp được chư Phật từ bi cứu khổ cho chúng sinh, tức khắc phá vỡ bức thành sắt ở chốn A-tỳ làm thành cõi Tịnh độ, không còn cái tên cõi ác. Bao nhiêu khổ đau trong địa ngục khác đều chuyển thành duyên an vui, núi đao rừng kiếm đều biến thành rừng báu, lò lửa vạc dầu biến thành hoa sen, ngục tốt đầu trâu từ bỏ sự bạo ngược, khởi tâm Từ bi không còn niệm ác, và chúng sinh trong địa ngục thoát khỏi quả khổ vĩnh viễn, không tạo thêm ác nữa, thọ hưởng sự an vui như cõi trời Tam thiền, cùng một lúc phát tâm cầu đạo Bồ-đề vô thượng.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục tên Nhà lửa sắt. Tại sao gọi là địa ngục Nhà lửa sắt? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng ba mươi bốn do-tuần, có tường sắt bao bọc xung quanh và có lưới sắt che phủ ở trên và bốn góc thành đều bằng sắt. Lại có cơn gió lớn rất dữ dội thổi vào thành sắt, thành ấy rung động tự nhiên phát ra lửa, khắp nơi trong địa ngục đều có lửa cháy mạnh. Lại có chuông sắt giống như mũi nhọn nằm ở giữa hư không, phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Chuông sắt ấy bay loạn xạ đâm vào thân tội nhân. Trong đó có giường sắt rất lớn, chu vi hơn bốn mươi bộ. Nhà lửa bao vây xung quanh thân của tội nhân và lan khắp trên giường kia. Những người đã chịu quả báo thì không cách gì ngăn chặn được.

Bấy giờ, trong cửa phía Ðông có vô lượng, vô biên tội nhân kêu gào: “Nay tôi có tội gì mà phải ở trong này?” Toàn thân họ bị đánh đập nhừ tử, lăn lộn dưới đất, đau đớn khóc than, kêu gào mãi không thôi.

La-sát Mã Ðầu tay nắm kìm sắt nhắm kẹp vào ngực tội nhân rồi ném vào trong địa ngục. Trên chiếc kìm ấy cũng phát ra khói lửa. Ngục tốt Dạ-xoa lại dùng lưỡi câu sắt nhắm móc vào đầu kéo vào nhà lửa, xung quanh ngôi nhà cũng có lửa bốc cháy hừng hực. Do nghiệp lực nên thổi thân tội nhân bay lên nằm trên giường. Có loại rắn độc vảy của nó toàn là gai nhọn đâm từ miệng tội nhân thẳng xuống dưới rồi đi ra ngoài. Lại có chim sắt mổ vào ngực tội nhân lôi ruột tim ra. Những sự đau đớn khổ sở như vậy không thể nào chịu đựng nổi. Suốt một ngày đêm chịu vô lượng hình phạt, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Trải qua ngàn vạn kiếp mới được thoát khỏi. Khi ra khỏi địa ngục phải làm thân súc sinh, do mắc nợ người khác nên phải kéo cày nặng nhọc suốt trăm ngàn đời không lúc nào nghỉ.
Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
–Những tội nhân này có tội gì phải chịu các khổ đau như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không hành trì, lại đến nhà bạch y, không phải chỗ thích hợp để nằm ngủ, khiến họ thấy như vậy mà sinh tưởng dục, làm ô uế Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thanh tịnh, lại trộm cắp đồ của chúng Tăng. Do những tội như vậy nên bị đọa vào địa ngục này. Sau khi được làm người thì phạm tội ngũ nghịch, sinh vào nhà bần hàn, thấp kém, áo quần không đủ che thân, sống ở ngoài gió sương.
Bảo Ðạt nghe những điều ấy xong, khóc lóc nói: “Tại sao gọi là người xuất thế mà còn bị trói buộc ở nơi thế tục, đã được pháp môn giải thoát mà còn bị dục hành hạ.” Nói như vậy rồi, Bảo Ðạt khóc lóc ra đi.

Xem (112)