Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 28

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật. Nam-mô … >>>