Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 27

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết … >>>