Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 26

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Minh Phật. … >>>