Lý Nhân Quả.

Giáo lý của Đức Phật rất cao siêu thâm thúy, nhưng người học có số hiểu giống nhau, có số … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 28

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật. Nam-mô … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 27

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết … >>>

Chân Thành Niệm Ân và Cảm Tạ

Việt Nam ngày 7 tháng 7 năm 2020 Nam mô A Di Đà Phật Toàn thể Tang gia hiếu quyến … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 26

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Minh Phật. … >>>