Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 23

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 23

(Tập 55 Bộ Kinh Tập 2 441-467 thuộc Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

Nam-mô A-nan-đà Trí Phật. Nam-mô A-nan-đà Sắc Phật. Nam-mô Ðịa-trà Tỳ-lê-da Phật. Nam-mô Ðề-bà Di-đa Phật. Nam-mô Ta-mạn-đa Trí Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật. Nam-mô Ma-nậu-xá Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Phần Bồ-đề Tha Phật. Nam-mô Xưng Thánh Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Luân Diện Phật. Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ma-ha Ðề-xà Phật. Nam-mô A-la-ha Ứng Phật. Nam-mô Ưu-đà-na Thắng Phật. Nam-mô Tất-đạt-tha Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Cúng Dường Phật. Nam-mô Tam-mạn-đa Hộ Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Tín Bồ-đề Phật. Nam-mô Phá Ý Phật. Nam-mô Xuất Trí Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Chất-đa-la Bà-nậu Phật. Nam-mô Di-hà Thanh Phật. Nam-mô Ðại Viêm Khiên-đà Phật. Nam-mô Thắng Câu-tra Phật. Nam-mô A-thư-da Ái Phật. Nam-mô Thiên Quốc Thổ Phật. Nam-mô Sư Tử Nan-đề Câu-sa Phật. Nam-mô A-nan-đà Ba-pha Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Ba-đề-ba Vương Phật. Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật. Nam-mô Phương Văn Thanh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật. Nam-mô A-bà-dạ Ðạt-đa Phật. Nam-mô Na-lợi-đa Vương Phật. Nam-mô Tô-ma Ðề-bà Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Xưng Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Thuyết Ái Phật. Nam-mô Xưng Ưu-đa-la Phật. Nam-mô Ma-đầu-la Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-khư Thanh Phật. Nam-mô Chất-đa Ý Phật. Nam-mô Bà-phu-đà Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tịch Sân Phật. Nam-mô Phá Ý Phật. Nam-mô Túc Vương Phật. Nam-mô Tỳ-già-đà Ứng Phật. Nam-mô Thắng Ưu-đa-ma Phật. Nam-mô Bà-tát-na Trí Phật. Nam-mô Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Ðức Phật. Nam-mô Ma-ha La-tha Phật. Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật. Nam-mô Lạc Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ta-mạn-đa Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Phổ Hành Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô A-la-tần-đầu Ba-đầu-ma Nhãn Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô A-di-đa Thanh Tịnh Phật. Nam-mô A-nan-đa Lâu-ba Phật. Nam-mô Cái Thiên Phật. Nam-mô La-đa-na Quang Phật. Nam-mô Ta-la Thê-la-đa Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thân Vị Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-ta Phật. Nam-mô Tu-lợi-tà-na-na Phật. Nam-mô Vô Chứng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Ta-hà Khứ Phật. Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Lô-hà-già Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Ma-lầu-đa Ái Phật. Nam-mô A-bà-tà Ái Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Ðức Phật. Nam-mô Cầu-na Bà-tẩu Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Xưng Kê-đâu Phật. Nam-mô Quang Minh Hống Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Phật. Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Bảo Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Phổ Tâm Phật. Nam-mô Thiện Tâm Ý Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Tý Phật. Nam-mô Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Na-la-diên Thiên Phật. Nam-mô Tát-già Kê-đâu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô A-di-đa Thiên Phật. Nam-mô Ðại Tuệ Ðức Phật. Nam-mô Ðại Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Pháp Thủy Phật. Nam-mô Thiện Pháp Phật. Nam-mô Chiên-đà Bà-nậu Phật. Nam-mô Am-ma-la Thắng Phật. Nam-mô Giải Thoát Quán Phật. Nam-mô La-đa-na Quang Phật. Nam-mô Vô La Thanh Phật. Nam-mô Phổ Tâm Trạch Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Nhãn Phật. Nam-mô Xưng Ái Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tín Phật. Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật. Nam-mô Ðề-bà-la-đa Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Tư-na Bộ Phật. Nam-mô Chiên-đà Bạt-đà Phật. Nam-mô Ðề-xà Tích Phật. Nam-mô Ðại Thắng Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Xà-tà Thiên Phật. Nam-mô Tất-đạt-tha Ý Phật. Nam-mô Chất-đa Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Tín-đề Xá-na Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Ðề-xà Phật. Nam-mô Ðề-xà-la-thi Phật. Nam-mô Như Ý Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Lô-giá-na Xưng Phật. Nam-mô Thật Kê-đâu Phật. Nam-mô Úc-già-đề-xà Phật. Nam-mô Nhật Kê-đâu Phật. Nam-mô Ma-ha Di-lưu Phật. Nam-mô Ma-ha Phức-hà Phật. Nam-mô Thế Gian Ðắc Danh Phật. Nam-mô Úc-già Ðức Phật. Nam-mô Ưu-đa-ma Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật. Nam-mô Ðề-bà Ma-ê-đa Phật. Nam-mô Ái Thật Hành Phật. Nam-mô A-na-tỳ Phù-đa Xưng Phật. Nam-mô Kim Quang Phật. Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Hành Ý Phật. Nam-mô Tỳ-ca-ma Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Tỳ-ma-đề-xà Ha Phật. Nam-mô Thiên Thanh Phật. Nam-mô Bất Trước Bộ Phật. Nam-mô Thiên Ðạo Phật. Nam-mô Tuân-đà-la Nan-đà Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Năng Hiện Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Cầu-na-ca-la Phật. Nam-mô Trí Thuyết Phật. Nam-mô Bồ-đề Quang Phật. Nam-mô Ta-già-la Phật. Nam-mô Bồ-đề Nan-đề Phật. Nam-mô Ma-ha Ðề-bà Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Ba-na-na Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Thác Tư Duy Phật. Nam-mô Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Tọa Xưng Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành Phật. Nam-mô Ái Công Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tín Bà-tẩu-na-la Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bà-nậu Phật. Nam-mô Nguyệt Ái Phật. Nam-mô Tô-ma-sát-đa Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Phật. Nam-mô Xưng Quang Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Già-na Thiên Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Công Ðức Trí Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ái Thế Gian Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Ðịa Quang Phật. Nam-mô Tác Công Ðức Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Cầu-na-bà-hầu Phật. Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Xưng Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Ðà-na Phật. Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Diệu Thiên Phật. Nam-mô Quán Hành Phật. Nam-mô Thiên Ðề-tra Phật. Nam-mô Ðiện Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Sơn Tràng Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Sơn Hương Phật. Nam-mô Phước Ðức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Ái Hành Phật. Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Kiến Phật. Nam-mô Oai Ðức Lực Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Trí Hành Phật. Nam-mô Bất Mậu Bộ Phật. Nam-mô Thánh Nhãn Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Ðại Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thổ Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật. Nam-mô Tự Nghiệp Phật. Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Hành Phật. Nam-mô Ái Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Thắng Hống Phật. Nam-mô Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Soạn Trạch Nhiếp Thủ Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Ly Nhiệt Phật. Nam-mô Thánh Ðức Phật. Nam-mô Pháp Cao Phật. Nam-mô Cam Lộ Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật. Nam-mô Cam Lộ Hương Phật. Nam-mô Xả Quang Minh Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Úy Nhật Phật. Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật. Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật. Nam-mô Hư Không Quang Phật. Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật. Nam-mô Tín Như Ý Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Diệu Bộ Phật. Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðoạn Chư Hữu Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Ðức Phật. Nam-mô Vân Hà Kê-đâu Phật. Nam-mô Chúng Sinh Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Na-la-diên Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Ái Giới Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tín Danh Xưng Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Ly Si Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Năng Tư Duy Tư Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Bất Ðộng Nhân Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Hoa Diện Phật. Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Tín Ðại Chúng Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. Nam-mô Công Ðức Nhiễm Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Hải Phật. Nam-mô Oai Ðức Lực Phật. Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ái Nhất Thiết Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật. Nam-mô Ðại Sơn Phật. Nam-mô Hàng Phục Thánh Tín Phật. Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Ðại Thế Lực Phật. Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Phật. Nam-mô Kim Cang Luân Phật. Nam-mô Quá Hỏa Phật. Nam-mô Ðại Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Nghiêm Phật. Nam-mô Ðoạn Chư Hữu Ý Hương Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hành Phật. Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðại Hống Phật. Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. Nam-mô Khả Kiến Nhẫn Phật. Nam-mô Ðại Hoa Phật. Nam-mô Tu Hành Thân Phật. Nam-mô Chư Căn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bà-tẩu-đạt-đa Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật. Nam-mô Phương Tiện Tu Phật. Nam-mô Tín Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Thắng Báo Phật. Nam-mô Hiền Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật. Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Phổ Hành Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Ðại Oai Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Kê-đâu Phật. Nam-mô Kiên Cố Hành Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Kính Phật. Nam-mô Thắng Diệu Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật. Nam-mô Kiên Cố Ta-lê-la Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Ðại Quý Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Ðạo Bộ Phật. Nam-mô Thắng Thanh Tâm Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Bộ Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân và kính kễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Liễu Tướng Bồ-tát. Nam-mô Ðịnh Tướng Bồ-tát. Nam-mô Ðịnh Tích Bồ-tát. Nam-mô Phát Hỷ Bồ-tát. Nam-mô An Vị Bồ-tát. Nam-mô Bố Ma Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Thí Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Ðăng Bồ-tát. Nam-mô Trí Ðạo Bồ-tát. Nam-mô Nguyện Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Tứ Nhiếp Bồ-tát. Nam-mô Giáo Âm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Hỷ Bồ-tát. Nam-mô Ðạo Phẩm Bồ-tát. Nam-mô Ðại Tự Tại Bồ-tát. Nam-mô Ðàn Lâm Bồ-tát. Nam-mô Diệu Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Diệu Sắc Hình Bồ-tát. Nam-mô Xà-đề Bồ-tát. Nam-mô Mật Sớ Bồ-tát. Nam-mô Hoa Thiểm Bồ-tát. Nam-mô Thượng Thủ Bồ-tát. Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Bồ-tát. Nam-mô Thần Thông Bồ-tát. Nam-mô Hải Ðức Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Thân Bồ-tát. Nam-mô Y Vương Tự Tại Bồ-tát. Nam-mô Ca-diếp Bồ-tát. Nam-mô Vô Cấu Tạng Vương Bồ-tát. Nam-mô Trì Nhất Thiết Bồ-tát. Nam-mô Cao Quý Ðức Vương Bồ-tát. Nam-mô Lưu Ly Quang Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Bồ-tát. Nam-mô Hải Vương Bồ-tát. Nam-mô Quang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Ðại Biện Bồ-tát. Nam-mô Từ Lực Bồ-tát. Nam-mô Y Vương Bồ-tát. Nam-mô Y Lực Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát khắp mười phương thế giới như vậy.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.
Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:
Trước đây chúng con đã sám hối ba nghiệp về thân. Nay theo thứ tự chúng con xin sám hối bốn nghiệp ác về miệng. Trong kinh có dạy: “Những tội của khẩu nghiệp có thể khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu các khổ đau. Nếu rơi vào loài súc sinh thì phải làm thân hình chim cú, chim mèo, tiếng kêu của nó rất đáng ghét. Nếu được sinh trong loài người thì hơi thở trong miệng hôi thối, nói không ai tin, trong quyến thuộc xảy ra sự bất hòa, cải vã, đánh đập nhau.” Khẩu nghiệp đã có những quả báo xấu như vậy. Cho nên, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

  • Nam-mô Ðông phương Tinh Tú Xưng Phật.
  • Nam-mô Nam phương Nguyệt Ðăng Quang Phật.
  • Nam-mô Tây phương Vô Biên Kiến Phật.
  • Nam-mô Bắc phương Vô Quán Vương Phật.
  • Nam-mô Ðông nam phương Ðại Hương Vương Phật.
  • Nam-mô Tây nam phương Vô Vi Tư Duy Phật.
  • Nam-mô Tây bắc phương Lạc Thanh Tịnh Phật.
  • Nam-mô Ðông bắc phương Thắng Chiến Ðấu Phật.
  • Nam-mô Hạ phương Trừ Chư Sư Minh Phật.
  • Nam-mô Thượng phương Hảo Ðế Trụ Duy Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương.

Từ xưa đến nay, chúng con đã từng nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, chuyện không nói có, chuyện có nói không, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không biết nói biết, biết nói không biết, khinh thường lừa dối Hiền thánh, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược nhau. Tự khen ngợi mình đã được pháp hơn người, như nói tôi đạt đến bốn Thiền, bốn Ðịnh vô sắc, A-na-bàn-na, mười sáu hành quán, đắc quả Tu-đà-hoàn cho đến đắc quả A-la-hán, tôi đắc quả Bích-chi-phật, Bồ-tát bất thoái, trời, rồng, quỷ, thần, thần gió, thần đất đều đến hỏi tôi, tôi đã trả lời: Hiển bày điều khác thường làm mê hoặc mọi người để mong cầu danh lợi ở thế gian. Những tội lỗi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con thường dùng lời gièm pha xúi giục hai bên tranh chấp qua lại. Nói hai chiều là dùng miệng lưỡi vu khống, châm chọc, dối gạt, dụ dỗ, đến người này nói lỗi người kia, đến người kia nói lỗi người này. Dùng miệng lưỡi ly gián bà con của họ, phá vỡ hạnh phúc vợ chồng người khác, làm họ phải khốn cùng, nói điều hay, dở của người, phá hoại bạn tốt của người, thân mật làm cho ta xa cách, bạn thân trở thành kẻ oán; hoặc nói thêu dệt không thật, không có ý nghĩa; hoặc lừa dối phỉ báng vua, cha, chê bai sư trưởng, phá hoại người lương thiện, trù dập kẻ hơn mình, làm sứ giả cho hai nước, xúi giục bên này bên kia, ba hoa xảo trá, miệng nói phải tâm nghĩ quấy, lắt léo bất nhất, trước mặt khen ngợi, sau lưng chê bai, đọc tụng sách tà, truyền điều xấu ác, dùng lời hung ác chửi mắng, ngôn ngữ thô tục; hoặc kêu trời chỉ đất, dẫn dắt quỷ thần.

Vô lượng vô biên tội lỗi do khẩu nghiệp phát sinh như vậy, ngày nay chúng con hết lòng hướng về chư Phật, tôn Pháp và Hiền thánh quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi về khẩu nghiệp, chúng con xin nguyện đời đời, kiếp kiếp được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn thứ biện tài, thường nói những lời hòa hợp lợi ích, lời nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, khéo hiểu rõ ngôn ngữ địa phương của chúng sinh. Nếu có nói điều gì thì cũng thích hợp thời đại, làm cho ai nghe cũng được tỏ ngộ, nhập Thánh siêu phàm và khai phát Tuệ nhãn.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục tên Tranh Luận. Sao gọi là địa ngục Tranh Luận? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng tám mươi do-tuần, có vách bằng sắt bao bọc chung quanh, trên có lưới sắt che phủ, bên trong có tiếng chuông sắt như trên đã nói và cũng có lưỡi câu bằng sắt móc lưỡi tội nhân. Lại có búa sắt băm lưỡi tội nhân ra từng đoạn cho đến đứt nát, và có những quả cân bằng lửa ném vào trong miệng đi ra sau lưng tội nhân. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, vạn lần chết đi sống lại. Bên cửa phía Tây có sáu ngàn Sa-môn đi vào trong đó, tội nhận kêu gào chẳng chịu vào. La-sát Mã Ðầu tay cầm chĩa sắt đâm vào bụng thẳng ra sau lưng, đẩy mạnh tội nhân vào. Có chim bằng sắt bay rất cao rồi sà xuống nơi tội nhân ngửa đầu lên, chim bay vào miệng, xuống chân rồi chui ra, lại có rắn độc chui vào trong mắt, trong thân, vào đến đâu lửa bốc cháy đến đó.
Bảo Ðạt hỏi:
–Những Sa-môn này tạo nghiệp gì mà phải vào đây để chịu tội như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Các Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không giữ gìn mà còn nói: “Tôi là đúng! Còn Pháp sư Ðại thừa giống như đêm tối.” Và tự nói: “Ta hiểu được nghĩa sâu xa của pháp Phật.” Họ liền giảng thuyết cho mọi người và hướng dẫn đồ chúng đi du hành trong nhân gian, hoặc thọ nhận quốc vương, tín thí cúng dường, nhưng trong tâm chấp ngã như núi biển. Cũng giống như cây khô chỉ còn lớp vỏ bao bọc bên ngoài, bên trong lại mục nát không làm được việc gì.
Các Sa-môn này cũng lại như vậy. Do nhân duyên ấy nên bị đọa vào ngục này. Giả sử ra khỏi địa ngục, sinh trong loài người thì bị đui điếc câm ngọng, không nghe được chánh pháp.
Bảo Ðạt nghe vậy rồi thương xót khóc lóc, ra đi.

Xem (68)