Home » Tàng Kinh Các » Nghi Thức Quy Y Tam Bảo Thọ Ngũ Giới

Nghi Thức Quy Y Tam Bảo Thọ Ngũ Giới

Mục Tàng Kinh Các

XƯỚNG:
Thời Phật đang tại thế
Chúng con còn trầm luân,
Nay được sinh làm người
Thì Phật đã diệt độ!
Đáng thương cho chúng con
Nghiệp dầy mà phước mỏng,
Nên xin đem một niệm
Chí thành cầu sám hối.

HÒA:
Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

XƯỚNG:
Đệ tử chúng con từ đời vô thỉ,
Xa rời chân tánh, trôi giạt sông mê,
Xuôi theo sinh tử để nổi chìm,
Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm;
Mười triền mười sử, chứa thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần, gây nên vô biên tội cấu;
Mê man bể khổ, lún mãi đường tà;
Chấp chặt ngã nhân, bỏ ngay làm quấy;
Bao đời nghiệp chướng, chồng chất lỗi lầm.
Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi,
Chúng con tâm thành xin sám hối.

HÒA:
Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

XƯỚNG:
Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không.
Như thế thật là chân sám hối.

HÒA:
Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

HÒA: Một lòng kính lạy Ba Ngôi Báu Phật Pháp Tăng thường trú trong khắp mười phương pháp giới, trải suốt ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. (1 lạy)

QUY Y:

 • Đệ tử chúng con tên là… xin suốt đời QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG
 • Đệ tử chúng con… quy y Phật, đấng phước đức trí tuệ vẹn toàn. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không quy y trời thần quỉ vật. (1 lạy)
 • Đệ tử chúng con… quy y Pháp, con đường xa lìa tham dục, đưa đến cuộc sống thanh tịnh. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không quy y ngoại đạo tà giáo. (1 lạy)
 • Đệ tử chúng con… quy y Tăng, bậc tôn quí giữa mọi người. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không quy y tà sư bạn xấu. (1 lạy)
 • Đệ tử chúng con suốt đời QUY Y PHẬT rồi, QUY Y PHÁP rồi, QUY Y TĂNG rồi.
 • Quy y Phật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục.
 • Quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào Ngạ quỉ.
 • Quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào Bàng sanh.

GIÀ NẠN

 1. Có trộm vật của Hiện tiền Tăng không?
 2. Có hành bất tịnh đối với lục thân, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni không?
 3. Cha mẹ, Sư trưởng có bệnh bỏ mặc không chăm sóc có không?
 4. Có giết chúng sinh phát Bồ đề tâm không?

QUY Y

Đệ tử chúng con tên là… xin QUY Y PHẬT QUY Y PHÁP QUY Y TĂNG suốt đời làm Ưu-bà-tắc (Ưu-bà-di) 5 giới. NHƯ LAI Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con. (3 lần)

TRAO GIỚI TƯỚNG
QUÝ VỊ QUỲ THẲNG CHẤP TAY THÀNH TÂM MÀ LÃNH THỌ GIỚI PHÁP

 1. Giới thứ nhứt. – Từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sanh, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?
  Đáp: “Mô Phật giữ được”.
 2. Giới thứ hai. – Từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?
  Đáp: “Mô Phật giữ được”.
 3. Giới thứ ba. – Từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?
  Đáp: “Mô Phật giữ được”.
 4. Giới thứ tư. – Từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?
  Đáp: “Mô Phật giữ được”.
 5. Giới thứ năm. – Từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?
  Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Tốt lắm, các giới tử đã thọ giới rồi. Vậy từ đây về sau, suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng gìn giữ, thì đời đời qua lại chốn Nhân, Thiên sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này, mà khỏi đọa trong ba đường dữ, khi mạng chung, được sanh về nước Cực Lạc, nếu nhứt tâm niệm Phật.

Quý vị đã thọ Tam quy và Ngũ giới xong rồi, bây giờ quý vị đứng dậy lạy tạ Tam Bảo.

● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).
● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

Xem (213)