Home » Sách mới của HT Như Điển » Phật giáo và Con người

Phật giáo và Con người

Sách nói Phật Giáo và Con Người – Diễn đọc Giang Ngọc

Lời giới thiệu – Lời vào sách
Chương Một: Đại cương về Phật giáo
Chương Hai: Tinh thần Phật giáo đối với các dân tộc Á châu và Âu Mỹ
Chương Ba: Cái nhìn của người Âu Mỹ về Phật giáo
Chương Bốn: Cái nhìn của người Á châu đối với đạo Phật
Chương Năm: Chế độ lương bổng, hưu trí, nghỉ hè ra sao đối với một người tăng sĩ?
Chương Kết

Xem (202)