Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1 – Hồi ký của Hòa thượng Thích Bảo Lạc – Diễn đọc Giang Ngọc

Tiếng khóc mẹ hiền
Nếp tu hành
Linh ứng chùa tôi
Đời vân thủy
Giống nhau giữa hai huynh đệ
Chí hướng
Nguyện ước

Xem (433)