Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Chân dung Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ (1928-2020)

BAN TỔ CHỨC
LỄ TANG ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Phụng hành Tâm thư số 15 “Ước nguyện Tăng già hòa hợp” ký ngày 26/3/2019, và Di Huấn ký ngày 05/4/2019 của Đức Đệ ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Con Tỳ kheo Thích Nguyên Lý, trú trì chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Saigon, thành tâm cung thỉnh: Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng Thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN qua các nhiệm kỳ trong BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ – ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

I. HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO CHỨNG MINH TANG LỄ

 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Khai
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tu
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Ban
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Liên
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tôn
 • Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Mãn

II. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 • Trưởng Ban: Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ
 • Phó Ban: Hòa thượng Thích Viên Định
 • Hòa thượng Thích Thái Hòa
 • Hòa thượng Thích Nguyên Lý
 • Hòa thượng Thích Phước Trí
 • Hòa thượng Thích Bảo Lạc
 • Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
 • Hòa thượng Thích Tánh Thiệt
 • Hòa thượng Thích Như Điển
 • Hòa thượng Thích Kiến Tánh
 • Hòa thượng Thích Lưu Thanh
 • Hòa thượng Thích Không Tánh
 • Hòa thượng Thích Minh Tâm
 • Hòa thượng Thích Chí Viên
 • Hòa thượng Thích Viên Lý
 • Hòa thượng Thích Chơn Trí
 • Hòa thượng Thích Nguyên Siêu
 • Hòa thượng Thích Thiện Tâm
 • Hòa thượng Thích Phước Nhơn
 • Hòa thượng Thích Trí Minh
 • Hòa thượng Thích Bổn Đạt
 • Hòa thượng Thích Quảng Ba
 • Hòa thượng Thích Trí Lãng
 • Hòa thượng Thích Thông Đạt
 • Hòa thượng Thích Huyền Việt
 • Ủy viên: Hòa thượng Thích Thanh Huyền
 • Hòa thượng Thích Phước An
 • Hòa thượng Thích Đức Thắng
 • Hòa thượng Thích Tâm Trí
 • Hòa thượng Thích Thiện Dương
 • Hòa thượng Thích Như Tấn
 • Hòa thượng Thích Thiện Minh
 • Hòa thượng Thích Toàn Lạc
 • Hòa thượng Thích Chí Thắng
 • Hòa thượng Thích Chơn Phương
 • Hòa thượng Thích Chơn Tâm
 • Hòa thượng Thích Hải Tạng

Kính bạch Chư tôn đức, vì điều kiện và phương tiện khó khăn nên chúng con không thể đích thân bạch trình lên Quý Ngài, cúi xin quý Ngài từ bi hoan hỷ cho lời cầu thỉnh của chúng con trong việc cung thỉnh Hội Đồng Chứng Minh và Ban Tổ Chức Lễ Tang.

Kính thỉnh Lãnh đạo các cấp Giáo hội và các cơ sở tự viện, Chư Tôn đức Tăng, Ni, cùng Phật tử trong và ngoài nước tùy nghi cử hành Lễ tưởng niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Chùa Từ Hiếu, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Trú trì

(Ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý

Xem (605)