Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 15

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 15

Nam-mô Ca-na-già Vô Cấu Quang Minh Nhật Viêm Vân Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ðịa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Hư Không Bình Ðẳng Tướng Phật. Nam-mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Hại Tâm Từ Giải Thoát Không Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Tu-di Phật. Nam-mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật. Nam-mô Diệu Hống Thắng Phật. Nam-mô Ðệ Nhất Tự Tại Thông Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Lô-xá-na Diệu Nguyệt Phật. Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật. Nam-mô Pháp Giới Thọ Thanh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Trường Thiện Tý Phật. Nam-mô Bất Thoái Công Ðức Hải Quang Phật. Nam-mô Phổ Sinh Diệu Nhất Thiết Trí Tốc Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật. Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Phật. Nam-mô Tự Tại Diệu Uy Ðức Phật. Nam-mô Kim Hoa Hỏa Quang Phật. Nam-mô Quán Pháp Giới Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Khẩn-na-la Vương Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Hương Phật. Nam-mô Ứng Vương Phật. Nam-mô Như Lai Công Ðức Phổ Môn Kiến Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Ý Phật. Nam-mô Như Lai Vô Cấu Quang Phật. Nam-mô Lô-xá-na Thế Gian Luân Thắng Thanh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tu Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Trí Hành Cảnh Giới Tuệ Phật. Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật. Nam-mô Phước Ðức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật. Nam-mô Năng Tác Thiện Thắng Vân Phật. Nam-mô Thắng Thanh Vân Tràng Phật. Nam-mô Thắng Thanh Hống Tràng Phật. Nam-mô Quán Nhãn Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Nhật Tạng Chiếu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Trí Phu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phước Ðức Di-lâu Thượng Phật. Nam-mô Căn Nhật Oai Ðức Phật. Nam-mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật. Nam-mô Ðịa Ðệ Nhất Hoa Tướng Phật. Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Ngôn Ngữ Kê-đầu Phật. Nam-mô Thật Nhiên Ðăng Vương Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Quán Xưng Phật. Nam-mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật. Nam-mô Phước Ðức Xưng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Xưng Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Xưng Thắng Phật. Nam-mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Giáo Hóa Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nạn Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật. Nam-mô Chuyển Nữ Phật. Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật. Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật. Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật. Nam-mô Thập Phương Quảng Công Ðức Xưng Thiên Tận Lạc Phật. Nam-mô Ái Ðại Trí Kiến Bất Không Văn Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Phạm Công Ðức Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật. Nam-mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Lô-xá-na Hoa Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Thường Công Ðức Nhiên Ðăng Khứ Tuệ Phật. Nam-mô Ðáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật. Nam-mô Ðáo Pháp Giới Vô Lượng Thanh Tuệ Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Giới Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Trung Công Ðức Hải Chuyển Pháp Luân Thanh Phật. Nam-mô Nhật Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật. Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Công Ðức Diệu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Thắng Công Ðức Cự Phật. Nam-mô Ðại Long Thanh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Sư Tử Tòa Phấn Tấn Tề Phật. Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật. Nam-mô Trụ Trì Ðịa Thiện Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Ðăng Vương Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Sinh Hỷ Tác Phật. Nam-mô Phóng Thân Viêm Tràng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Hành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ðức Vân Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Ðệ Nhất Quang Minh Kim Ðình Liêu Phật. Nam-mô Quán Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật. Nam-mô Hóa Nhật Phật. Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật. Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Quảng Câu-tô-pha-tác Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Trí Luân Chiếu Lô-xá-na Phật. Nam-mô Long Xưng Vô Lượng Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Công Ðức Tu Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Viêm Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hành Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Hải Phật. Nam-mô Bảo Viêm Diện Môn Tràng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nguyện Quang Minh Phật. Nam-mô Quảng Ðắc Nhất Thiết Pháp Tề Phật. Nam-mô Quang Minh La Võng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công Ðức Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhất Thiết Pháp Giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thắng Tam-muội Tinh Tấn Tuệ Phật. Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu-di Tràng Thắng Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Phần Câu-tô-ma Tác Vương Phật. Nam-mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Ðại Hải Phật. Nam-mô Bảo Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Phổ Trí Hải Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thiện Hóa Tràng Phật. Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thanh Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Vân Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Hải Phật. Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật. Nam-mô Hương Quang Oai Ðức Phật. Nam-mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phu Vương Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Diệu Oai Ðức Phật. Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Tâm Vương Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Diệu Công Ðức Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật. Nam-mô Bạch Trí Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Sư Tử Nhãn Viêm Vân Phật. Nam-mô Ðại Hải Thiên Viêm Môn Phật. Nam-mô Giác Phật Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Muội Ðại Thánh Phật. Nam-mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật. Nam-mô Mãn Pháp Giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Ðại Công Ðức Hoa Phu Vô Cấu Phật. Nam-mô Chiếu Thắng Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật. Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật. Nam-mô Chuyển Ðăng Luân Tràng Phật. Nam-mô Pháp Giới Luân Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật. Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Nhật Chiếu Phật. Nam-mô Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Hải Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Trường Tý Phật. Nam-mô Cao Kiến Phật. Nam-mô Vô Cấu Ðịa Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới Phổ Chiếu Thập Phương Quang Minh Thanh Hống Hư Không Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm thế giới Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trụ Trì thế giới Vô Chuyển Công Ðức Phổ Quang Phật. Nam-mô Di-lưu Thắng Nhiên Ðăng thế giới Phổ Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Diệu Thanh Thiện Ái Văn thế giới Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật. Nam-mô Diệu Thanh Trang Nghiêm thế giới Bảo Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu thế giới Thiện Hoa Pháp Giới Thanh Tràng Phật. Nam-mô Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm thế giới Kim Cang Quang Minh Ðiện Thanh Hống Phật. Nam-mô Viêm Thịnh thế giới Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Gian Thác Trang Nghiêm Vô Cấu thế giới Pháp Thành Tuệ Hống Thanh Phật. Nam-mô Năng Dữ Lạc thế giới Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Ðăng Phật. Nam-mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng thế giới Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Ðại Hải Phật. Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu thế giới Ðại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gian Thác thế giới Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm thế giới Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Ngiêm thế giới Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tu Vương thế giới Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm thế giới Thiên Giác Phạm Oai Ðức Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Thân thế giới Nhất Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu thế giới Nhất Thiết Chư Ba-la-mật Tướng Ðại Hải Oai Ðức Phật. Nam-mô Luân Trần Phổ Cái thế giới Ðoạn Nhất Thiết Trước Hỷ Tác Phật. Nam-mô Bảo Man Diệu Tràng thế giới Ðại Xưng Quảng Công Ðức Hống Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang Minh thế giới Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Ðức Hải Phật. Nam-mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng thế giới Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Phóng Bảo Viêm Hoa thế giới Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Oai Ðức Viêm Tạng thế giới Vô Chứng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật. Nam-mô Bảo Luân Bình Ðẳng Quang Trang Nghiêm thế giới Phổ Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thọ Tu Tràng thế giới Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Phật Quốc Ðộ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm thế giới Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu thế giới Pháp Giới Phấn Tấn Thiện Quán Phật. Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng thế giới Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Phổ Viên Vân Hỏa Nhiên thế giới Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Hống Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân thế giới Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu thế giới Vô Chướng Ngại Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành Tựu Thắng thế giới Quá Pháp Giới Trí Thân Quang Minh Phật. Nam-mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại thế giới Bảo Quảng Cự Phật. Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh thế giới Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật. Nam-mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng thế giới Phổ Kiến Diệu Công Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Ma-ni Ðảnh Tác Tu Quang Minh thế giới Phổ Thập Phương Thanh Vân Phật. Nam-mô Tự Tại Ma-ni Kim Cang Tạng thế giới Trí Thắng Tu-di Vương Phật. Nam-mô Ma-ni Y Tòa Thành Tựu Thắng thế giới Phóng Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Ưu-ba-la Trang Nghiêm thế giới Phổ Trí Tràng Thanh Vương Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng thế giới Nhất Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh thế giới Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhật Tràng Lạc Tạng thế giới Phổ Môn Trí Lô-xá-na Hống Phật. Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng thế giới Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Sư Tử Hòa Quang Minh thế giới Pháp Giới Ðiện Quang Phật. Nam-mô Tướng Khoái Chiếu thế giới Vô Chướng Ngại Công Ðức Xưng Giải Thoát Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Quang Minh Chiếu thế giới Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm thế giới Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Ðẳng Quang Minh thế giới Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Kế Khoái thế giới Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô Phóng Quang Cú-tố-ma Trầm Luân thế giới Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác thế giới Quang Minh Lực Kiên Cố Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tinh Chủng Chủng Tác thế giới Phổ Quang Minh Ðại Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Cú-tố-di-đa Viêm Luân Trang Nghiêm thế giới Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ðịa Thành Tựu Oai Ðức thế giới Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật. Nam-mô Phóng Thanh Hống thế giới Tướng Hảo Quang Minh Nguyệt Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng thế giới Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm thế giới Vô Lượng Chúng Sinh Công Ðức Pháp Trụ Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu thế giới Phạm Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Sinh Vô Cấu Quang Minh thế giới Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Ðăng thế giới Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Chiếu Bình Ðẳng Quang Minh thế giới Vô Cấu Công Ðức Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng thế giới Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật. Nam-mô Vô Trần thế giới Vô Lượng Thắng Hành Tràng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh thế giới Pháp Giới Hư Không Bình Ðẳng Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu thế giới Công Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng thế giới Lô-xá-na Thắng Ðảnh Quang Minh Phật. Nam-mô Kế Thắng Tạng thế giới Nhất Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng thế giới Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật. Nam-mô Khoái Ðịa Sắc Quang thế giới Thiện Quyến Thuộc Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thiện Tác Phu Hoa thế giới Pháp Hành Hỷ Vô Tận Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Phước Ðức Oai Ðức Luân thế giới Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Ma-ni Bảo Ba-đầu-ma Trang Nghiêm thế giới Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật. Nam-mô Viêm Ðịa Thành Tựu thế giới Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật. Nam-mô Phạm Chiếu thế giới Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật. Nam-mô Thanh Trần Bình Ðẳngthế giới Kim Sắc Nhiên Di-lâu Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm thế giới Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh thế giới Bảo Nhiên Ðăng Phổ Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Nguyệt thế giới Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng thế giới Vô Tận Công Ðức Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Cảnh Quang Minh Chiếu thế giới Hành Lực Cam Lộ Hống Thanh Phật. Nam-mô Diệu Chiên-đàn Khoái Nguyệt Trang Nghiêm thế giới Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tụ Tập thế giới Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Ðức Thắng Vương Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Thành Tựu thế giới Nhật Ðăng Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Bạt Ðề thế giới Phổ Hoa Phật. Nam-mô Ma-lê-chi thế giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh thế giới Na-la-diên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Hữu Hoa thế giới Ba-đầu-ma Oai Ðức Phật. Nam-mô Hữu Vân thế giới Lôi Thanh Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Hành thế giới Chiêm-bặc Sắc Phật. Nam-mô Liên Hoa thế giới Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Quang Tràng thế giới Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Quang Minh thế giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh thế giới Phổ Hiền Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc thế giới Vô Biên Công Ðức Bảo Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Phổ Bảo Gian Thác thế giới Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Phổ Vô Cấu thế giới Vô Cấu Xưng Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành thế giới Phổ Hoa Phật.

Thiện nam! Quy mạng tất cả chư Phật, chư Ðại Bồ-tát và tất cả đại chúng trong các thế giới như thế.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Như vậy, các Ðức Phật Như Lai kia tuổi thọ được bao nhiêu?
Ðức Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ giảng nói cho các ông. Một kiếp ở quốc độ của Phật Thích-ca Mâu-ni trong Hiền kiếp ở thế giới Ta-bà của ta đây, thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới An lạc. Nếu một kiếp ở thế giới An lạc của quốc độ Phật A-di-đà thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Ca-sa tràng, quốc độ của Ðức Phật Toái Kim Cang. Nếu một kiếp ở thế giới Ca-sa tràng thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Bất thoái luân hống, quốc độ của Ðức Phật Thiện Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Bất thoái luân hống thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Vô cấu, quốc độ của Ðức Phật Pháp Tràng Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Vô cấu thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện Nhiên Ðăng, quốc độ của Ðức Phật Sư Tử Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Thiện nhiên đăng thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện quang minh, quốc độ của Ðức Phật Lô-xá-na Tạng Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Thiện quang minh thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Nan quá, quốc độ của Ðức Pháp Phật Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Nan quá thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Trang nghiêm tuệ, quốc độ của Ðức Phật Nhất Thiết Thông Quang Minh Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Trang nghiêm tuệ thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Kính luân quang minh, quốc độ của Ðức Phật Nguyệt Trí Như Lai.
Này các Tỳ-kheo! Trải qua khắp hết những thế giới như vậy, rồi trải qua a-tăng-kỳ trăm ngàn vạn thế giới, cuối cùng là thế giới Ba-đầu-ma thắng, thì chỉ bằng một ngày một đêm ở quốc độ của Ðức Phật Hiền Thắng Như Lai. Tuổi thọ của vô lượng, vô biên thế giới dài, ngắn không giống nhau như thế, thọ mạng của chư Phật Như Lai trụ thế cũng như vậy.
Các Tỳ-kheo, hãy nên xưng danh hiệu của chư Phật:

Nam-mô Như Thị Ðẳng Chư Phật Như Lai. Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật. Nam-mô A-ni-la Trí Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Trí Phật. Nam-mô A-tư-đà Trí Phật. Nam-mô Hành Trí Phật. Nam-mô A-lâu-na Trí Phật. Nam-mô Thường Trí Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Lạc Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật. Nam-mô Am-ma-la Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Thoái Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Ðộng Nguyệt Phật. Nam-mô A-ni-la Nguyệt Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Nguyệt Phật. Nam-mô A-tư-đà Nguyệt Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô A-lâu-na Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Thoái Nhãn Phật. Nam-mô Ðệ Nhất Nhãn Phật. Nam-mô A-ni-la Nhãn Phật. Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật. Nam-mô A-tư-đà Nhãn Phật. Nam-mô Hành Nhãn Phật. Nam-mô A-lâu-na Nhãn Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Bất Thoái Tràng Phật. Nam-mô A-ni-la Tràng Phật. Nam-mô A-tư-đà Tràng Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Tràng Phật. Nam-mô Hành Tràng Phật. Nam-mô A-lầu-na Tràng Phật. Nam-mô Thường Tràng Phật. Nam-mô Diệu Tràng Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Phạm Tràng Phật. Nam-mô Thắng Tràng Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Trạng Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Kim Cang Tề Phật. Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quyết Ðịnh Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật. Nam-mô Trí Sa Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Thiện Pháp Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tuệ Phật. Nam-mô Vi Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Phật Chứng Phật. Nam-mô Trạch Nghĩa Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật. Nam-mô Bất Khứ Phật. Nam-mô Trạch Thắng Phật. Nam-mô Diệu Hạnh Phật. Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Hậu Bà-ba-la Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Quán Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Công Ðức Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Ðức Tràng Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Ðức Kê-đô Phật. Nam-mô Vô Cấu Luân Ðại Bi Vân Tràng Phật. Nam-mô Bách Ức Ðịnh Quang Phật. Nam-mô Quang Viễn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thiện Sơn Vương Phật. Nam-mô Tu-di Thiên Quan Phật. Nam-mô Tu-di Ðẳng Diệu Phật. Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. Nam-mô Chánh Niệm Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Vô Trước Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Bất Ðộng Ðịa Phật. Nam-mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật. Nam-mô Lưu Ly Kim Sắc Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Viêm Quang Phật. Nam-mô Viêm Căn Phật. Nam-mô Ðịa Chủng Phật. Nam-mô Nguyệt Tượng Phật. Nam-mô Nhật Âm Phật. Nam-mô Giải Thoát Hoa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Hải Giác Thần Thông Phật. Nam-mô Thủy Quang Phật. Nam-mô Ðại Âm Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Xả Yếm Ý Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Diệu Ðảnh Phật. Nam-mô Dũng Lập Phật. Nam-mô Công Ðức Trì Tuệ Phật. Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. Nam-mô Vô Thượng Lưu Ly Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Tạp Tạng kinh. Nam-mô Quỷ Vấn Mục-liên kinh. Nam-mô Ngạ Quỷ Báo Ứng kinh. Nam-mô Mục-liên Thuyết Ðịa Ngục Ngạ Quỷ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Lưu Ly Vương kinh. Nam-mô Ương Quật Kế kinh. Nam-mô Chỉ Man kinh. Nam-mô Lực Sĩ Di Sơn kinh. Nam-mô Tam-ma-kiệt kinh. Nam-mô Ðại Ái Ðạo Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Tu-đạt kinh. Nam-mô Hành Thất Hành Hiện Báo kinh. Nam-mô A-nan Ðồng Học kinh. Nam-mô Tăng Nhất A-hàm kinh. Nam-mô Quần Ngưu Thí kinh. Nam-mô Quốc Vương Bất-lê-tiên-ni Thập Mộng kinh. Nam-mô Ba-tư-nặc Vương Thái Hậu Băng Thổ Bộn Thân kinh. Nam-mô Thực Thí Hoạch Ngũ Phước Báo kinh. Nam-mô Tứ Vị Tằng Hữu Pháp kinh. Nam-mô A-na-bân-để Hóa Thất Tử kinh. Nam-mô Phóng Ngưu kinh. Nam-mô Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia kinh. Nam-mô Lậu Phân Bố kinh. Nam-mô Tứ Ðế kinh. Nam-mô Thị Phi Pháp kinh. Nam-mô Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Ðảnh Sinh Vương Cố Sự kinh. Nam-mô Diêm-la Vương Ngũ Thiên Sứ Giả kinh. Nam-mô Cổ Lai Thế Thời kinh. Nam-mô Trường Thọ Vương kinh. Nam-mô A-na-luật Bát Niệm kinh. Nam-mô Thích-ma-nam Bản kinh. Nam-mô Cù-đàm-di Ký Quả kinh. Nam-mô Chư Pháp Bản kinh. Nam-mô Ma Nhiễu Loạn kinh. Nam-mô Lại-tra-hòa-la kinh. Nam-mô Phạm Ma Dụ kinh. Nam-mô Anh Võ kinh. Nam-mô Tế kinh. Nam-mô Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân kinh. Nam-mô Hằng Thủy kinh. Nam-mô Tỳ-kheo Vấn Phật-đa Ưu-bà-tắc Mạng Chung kinh. Nam-mô Phật Thuyết Cầu Dục kinh. Nam-mô Tôn-đa Tà Trí kinh. Nam-mô Phàm Nhân Hữu Tam Sự Ngu Si Bất Túc kinh. Nam-mô Bỉnh Sa Vương Vương Ngũ Nguyện kinh. Nam-mô Thất Tri kinh.

Ðảnh lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Vô Ngại Giác Bồ-tát. Nam-mô Thiện Giác Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Tam Thế Giác Bồ-tát. Nam-mô Quảng Giác Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Giác Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Quang Giác Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Nguyện Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Bất Khả Hoại Tinh Tấn Thế Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Thượng Phổ Diệu Ðức Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Diệu Ðức Tạng Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Thiện Hóa Nguyện Ðồng Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Nghĩa Tuệ Viêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Hoại Tán Nhất Thiết Chúng Trí Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Nguyện Trí Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Hoại Tán Nhất Thiết Chướng Trí Tuệ Thế Vương Bồ-tát. Nam-mô Phân Biệt Pháp Giới Trí Thông Vương Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Lâm Bồ-tát. Nam-mô Thắng Lâm Bồ-tát. Nam-mô Ngại Lâm Bồ-tát. Nam-mô Tàm Quý Lâm Bồ-tát. Nam-mô Tinh Tấn Lâm Bồ-tát. Nam-mô Lực Thành Tựu Lâm Bồ-tát. Nam-mô Kiên Cố Lâm Bồ-tát. Nam-mô Như Lai Lâm Bồ-tát. Nam-mô Trí Lâm Bồ-tát. Nam-mô Thắng Âm Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Viêm Quang Phấn Tấn Âm Bồ-tát. Nam-mô Chúng Bảo Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Trí Nhật Siêu Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Bất Tư Nghì Công Ðức Trí Xưng Bồ-tát. Nam-mô Phương Tiện Tịch Tĩnh Diệu Hoa Kế Bồ-tát. Nam-mô Kim Quang Viêm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Phổ Âm Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Vân Nguyệt Tràng Bồ-tát. Nam-mô Thiện Siêu Tịnh Quang Bồ-tát. Nam-mô Quán Thắng Pháp Diệu Thanh Tịnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Hải Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Hương Viêm Bình Ðẳng Trang Nghiêm Nguyệt Quang Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Quang Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức Pháp Tạng Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong thế giới khắp mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Tôn giả Mãn Nguyện Tử. Nam-mô Tôn giả Ly Chướng. Nam-mô Tôn giả Lưu Quán Tử. Nam-mô Tôn giả Kiên Phục. Nam-mô Tôn giả Diện Vương. Nam-mô Tôn giả Dị Lai. Nam-mô Tôn giả Nhân Tánh. Nam-mô Tôn giả Gia Lạc. Nam-mô Tôn giả Thiện Lai. Nam-mô Tôn giả La Vân.

Quy mạng chư A-la-hán nổi tiếng như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:
Chúng con đã sám hối các tội báo rồi, nay xin sám hối tổng quát lại những tội lỗi, đồng thời ân cần khuyến thỉnh mười phương chư Phật che chở.

Từ vô thủy đến nay, chúng con gây nhiều nghiệp ác không thể nào nói hết được, hoặc phạm mười điều ác, hoặc phạm tội ngũ nghịch phỉ báng kinh Phương Ðẳng, hoặc tạo vô lượng a-tăng-kỳ tội lỗi. Nay con xin quy y chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng. Tiếp theo chúng con xin cúi đầu quy mạng Ðức Phật A-súc ở phương Ðông, Ðức Phật Bảo Tướng ở phương Nam, Ðức Phật A-di-đà ở phương Tây, Ðức Phật Diệu Thắng ở phương Bắc, Ðức Như Lai Hương Tích ở phương Trên, Ðức Phật Ức Tượng ở phương Dưới. Ðảnh lễ Ðại sĩ Phổ Hiền ở phương Ðông, Ðại sĩ Trì Thế ở phương Nam, Ðại sĩ Quán Âm ở phương Tây, Ðại sĩ Mãn Nguyệt ở phương Bắc, Ðại sĩ Hư Không ở phương Trên, Ðại sĩ Kiên Ðức ở phương Dưới, Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật, và quy mạng Phật tánh vị lai. Lại đảnh lễ chư Phật hóa thân, phân thân ở các phương khác và Ðại sĩ Duy-ma, Văn-thù-sư-lợi. Lại đảnh lễ A-nan, Ca-diếp Thánh nhân xuất hiện trong bốn đạo, cũng quy mạng những bậc dạy mới phát tâm. Ðảnh lễ mười hai bộ loại Ðại Tạng Kinh và những kinh Phương Ðẳng Chánh Ðiển khác và tám phần xá-lợi, ảnh tượng. Quy mạng những Phật sự hiện có, Thiên vương bốn phương, Ðao-lợi, Thích, Phạm, trời Tam thập tam, tất cả Tiên thần ở trong hư không, trên trời, dưới đất, trong núi, rừng, dưới cây, những bậc có đại Thần túc, Thiên nhãn, Thiên nhĩ thông. Xin các vị nghe biết chứng minh cho chúng con. Và chúng con nguyện tất cả những chúng sinh, nếu người nào chưa sám hối thì qua sự sám hối này tội lỗi đều được tiêu diệt.

Ngày nay chúng con sám hối, hết lòng phát lồ quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Bất Ðộng Trí Phật. Nam-mô Nam phương Nhật Nguyệt Ðăng Quang Phật. Nam-mô Tây phương Thù Thắng Phật. Nam-mô Bắc phương Ðức Nội Phong Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Ðông nam phương Thành Thủ Phật. Nam-mô Tây nam phương Bảo Chiếu Không Phật. Nam-mô Tây bắc phương Kiến Vô Khủng Cụ Phật. Nam-mô Ðông bắc phương Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Hạ phương Ðoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật. Nam-mô Thượng phương Kim Bảo Quang Minh Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như thế.
Từ vô thủy đến nay, chúng con thân ác dối gạt, mê hoặc tâm loạn. vô lượng tà kiến, phiền não nghiệp ác không thể kể hết, những tội lỗi không thể tự mình biết được, tâm ác bừng bừng không thấy đời sau, chỉ thấy cái vui hiện tại nên cứ huân tập phiền não, xa lìa căn lành, nghiệp ác ngăn trở, thân cận bạn ác, hoặc ở bên Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cha mẹ làm chuyện phi pháp, hoặc ở trước đại chúng làm việc phi pháp, hoặc tự do thọ dụng vật của Tăng, hoặc ở trong năm bộ Tăng bàn luận phải trái, nói vô số quả báo ác ở thế gian, hoặc hủy hoại Bồ-đề căn lành của chúng sinh, hoặc chê bai Pháp sư, pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp, nghĩa là nói Như Lai vô thường, chánh pháp vô thường, Tăng bảo vô thường, không thích tuệ thí, tin theo pháp tà. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, vì thế ngày nay chúng con hổ thẹn, sợ hãi vô cùng, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tát tri thức chấp nhận cho sự sám hối của chúng con hôm nay.

Từ vô thủy đến nay, chúng con đã tạo tội ngũ nghịch, hoặc trong quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại phạm giới cấm của chư Phật, làm hạnh Nhất-xiển-đề, phát ngôn thô tháo phỉ báng chánh pháp. Gây những nghiệp nặng nề như thế mà chưa từng hối cải, tâm không biết hổ thẹn, hoặc làm mười tội ác, tự biết chắc mình đã phạm tội nặng như thế mà tâm vẫn không có một chút sợ hãi, hổ thẹn. Mặc tình nhận đồ cúng dường chưa từng phát lồ, đối với chánh pháp của Ðức Phật không có tâm quý trọng, hộ trì xây dựng, mà ngược lại còn phá hủy, khinh chê, nói nhiều lỗi lầm, hoặc nói không có Phật, Pháp, Tăng, hoặc không tin có các quả báo trong địa ngục. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con vô cùng sợ hãi, hổ thẹn, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tát tri thức chấp nhận cho chúng con phát lồ sám hối.

Từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc đối với bốn đảo kiến, bốn pháp trọng nói là Thâu-lan-giá, Thâu-lan-giá nói là bốn pháp trọng tội; không phạm nói là phạm, phạm nói là không phạm; tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ; tịnh thấy bất tịnh, bất tịnh thấy tịnh. Lại tà kiến khen ngợi sách vở thế gian, không cung kính kinh Phật, bàn luận các ác, giữ tám việc bất tịnh, chính là lời Phật dạy cho là lời của ma, chính là lời của ma cho là lời Phật dạy. Hoặc lại tin theo thuyết Lục sư ngoại đạo, hoặc nói, ngày nay Như Lai đã vào Niết-bàn, Tam bảo vô thường. Thân tâm mê hoặc khởi lên vô số tà kiến như thế, cho nên chúng con vô cùng sợ hãi, hổ thẹn, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tát tri thức chấp nhận cho chúng con phát lồ sám hối.

Nguyện nhờ công đức đã sám hối, chúng con đời đời kiếp kiếp cứu vớt tất cả chúng sinh trong mười phương, xa lìa mười điều ác, tu tập mười điều thiện, nếu có khổ đau thì khiến được chấm dứt, bất khả tư nghì a-tăng-kỳ chúng khiến họ trụ vào mười địa. Nếu có những pháp thiện do tu hành thân khẩu, ý của chúng con nguyện đời sau chứng được đạo Vô thượng. Nguyện những người nữ trở thành nam, đầy đủ trí tuệ, siêng năng không lười biếng, tất cả đều thực hành đạo Bồ-tát, chuyên tâm tu tập sáu Ba-la-mật. Nếu có những chúng sinh ở vô lượng thế giới trong cõi Diêm-phù này và các phương khác đã gieo trồng những công đức thiện vi diệu nay con hết lòng tùy hỷ. Và đem công đức tùy hỷ này cùng với nghiệp thiện của thân, khẩu, ý đã tạo xin nguyện đời sau thành đạo Vô thượng, đắc được quả báo tốt đẹp thanh tịnh vô cấu và đạt đến Như Lai Chánh Giác.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Ðốt cháy thân. Vì sao gọi là địa ngục Ðốt cháy thân? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng năm mươi do-tuần, xung quang có thành sắt với ngọn lửa dữ cháy mạnh thiêu đốt tội nhân. Trong thân tội nhân cũng có lửa cháy, các lỗ chân lông đều có khói lửa phun ra. Ở trong cửa phía Ðông có năm trăm tội nhân đi vào, đấm ngực kêu gào: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào trong chốn này?”
La-sát Mã Ðầu cầm chĩa ba sắt đâm từ sau lưng ra trước ngực, đẩy đến chỗ lửa cháy, trong thân họ cũng có lửa cháy và sáu căn đều có dòng lửa chảy ra. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.
Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
– Những Sa-môn này gây tội gì mà phải chịu đau khổ như thế?
La-sát đáp:
– Các Sa-môn này hoặc họ đã làm thầy, làm đệ tử mà không thuận theo lễ nghĩa; thầy không thương yêu đệ tử, đệ tử không kính thầy, do các tướng sân giận, lớn tiếng la hét, tức giận trừng trợn sinh ra oán thù nên bị đọa vào địa ngục này. Sau khi ra khỏi địa ngục, trải qua nhiều đời thường gặp nhau, giết hại nhau.
Bảo Ðạt nghe rồi thương khóc, ra đi.

Xem (484)